دوره و شماره: دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396 
بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

صفحه 185-190

10.22038/jfmh.2017.8536

حسین ملک محمدی؛ حسن رحمانی شمس؛ قاسم حشمت؛ بهروز فرامرزی راد


بررسی رابطه‌ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان

صفحه 301-307

10.22038/jfmh.2017.9071

خسرو بهرنگ؛ پروانه گرداب؛ زهره نعمتی؛ غلامعباس صائمی؛ الهه پوراکبران