بررسی ارتباط هوش هیجانی با تعارضات سازمانی کارکنان مالی دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیرجند با تاکید بر تعارضات بین فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مولفه­های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در کارکنان مالی دستگاه­های اجرایی شهرستان بیرجند می­باشد.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی شامل 178 نفر از کارکنان مالی دستگاه­های اجرایی شهرستان بیرجند بوده که بر اساس جدول مورگان 118 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده­اند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های هوش هیجانی و تعارضات بین فردی می­باشد. برای تحلیل داده­ها و آزمون سوالات تحقیق از نرم­افزار  SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رتبه­بندی فریدمن استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج پژوهش نشان داد که در رتبه­بندی مولفه­های هوش هیجانی، مدیریت و کنترل هیجانی از اهمیت کمتری نسبت به شناخت و اظهار هیجانی، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی در بین کارکنان مالی دستگاه­های اجرایی شهرستان بیرجند برخوردار است. در بین عوامل تعارضات بین فردی، تعارض با رئیس از اهمیت بیشتری نسبت به تعارض با مرئوس وتعارض با هم­ردیفان برخوردار است. بین عوامل هوش هیجانی و بین عوامل تعارض بین فردی در کارکنان، رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بین مولفه­های هوش هیجانی با عوامل تعارض بین فردی در کارکنان نیز رابطه معنی­داری وجود دارد.
 نتیجه­گیری: بنا بر نتایج، هوش هیجانی با تعارضات سازمانی و عوامل تعارض بین فردی در کارکنان، رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Shirkhani H, Sadeghi Boroujerdi S, Khaksaar M. [The relation of EQ and organizational conflicts in the staves of Ilaam banks focusing on interpersonal conflicts]. MA. Dissertation. Sanandaj Azad University, Humanities Sciences Faculty, 2012. (Persian)
 2. Furgas J, Ciarrochi J, Mayer J. [EQ in everyday life]. Noori Emamzadehi A, Nasiri H. (translators). Isfahan: Neveshte Publication; 2005. (Persian).
 3. Salovey P, Mayer J.D. Emotional intelligence, Imagination, cognition and personality, 1990. Available from: htpp://www.6seconds.org
 4. Akbarzade N. [EQ]. Tehran: Farabi Publication; 2005. (Persian).
 5. Jalali SA. [EQ]. Breeding Research Center Issue of Education 2003; 18: 89-105. (Persian)
 6. Goleman D. Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. USA: Bantam Books; 1995.
 7. Freedman B. Emotional intelligence and matters. Available from:  http://www.proquestdatabase
 8. Robins S. [Structure, design and applications theory]. Alvani M, Danaeifard H. (translators). 1st ed. Tehran: Saffar Publications; 1998. (Persian)
 9. Izadi YA. [Conflict management]. Tehran: Imam Hussein University Publication; 2001. (Persian)
 10. Dargahi H, Musavi MH, Eraghiyee FS, Shaham G. [Conflict management and related guidelines]. Journal of paramedicine of Tehran Medical Sciences (Payavard Salamat) 2009; 2(2): 42-9. (Persian)
 11. Kreitner R, Angelo K. Organizational Behavior. 7th ed. New York: Irwin; 2001: 490.
 12. Thomas K. Conflict and conflict management. New York: John Wiley publication; 1976: 97.
 13. Jane RK, Triandis HC. Managing the Unmanageable (Researching Organizations Management). Studies Office of Educational and Research Institute of Defensive Industries. (translator). 1st ed. Tehran: 1998. (Persian)
 14. Akhunlotfi P. [Studying the effect of EQ training on conflict and conflict management style in nurses of Razi Psychological Hospital in Tehran]. Scientific-research quarterly periodical of health management 2010; 8: 65-74. (Persian)
 15. Feyzi T, Shahbahrami E, Agande A. [The relation between managers EQ and their guidelines for conflict management in Iran medical sciences university]. Quarterly periodical of health management. 2012; 14: 55-60. (Persian)
 16. Taghizade H, Tavakoli M, Miri MR, Akbarzade H. [Studying the relation of EQ and job tension in managers and staves of educational hospitals associated with Medical Sciences University, and Health-care and Remedial  Services of Tabriz]. Scientific journal of Birjand Medical Sciences University 2010; 16(4): 57-64. (Persian)
 17. Leung YF. Conflict management and emotional intelligence. DBA. Dissertation. Southern Cross University Lismore, NSW, 2010.
 18. Kelly B. Applying emotional intelligence. Exploring the promoting alternative thinking strategies curriculum. Educ Psychol Pract 2007; 20(3): 236-8.
 19. Kilduff M. Strategic use of emotional intelligence in organizational settings: Exploring the dark side. University of Cambridge, Judge Business School, 2010: 129-52.
 20. Rogers P, Qualter P, Phelps G, Gradner K. Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence. Pers Individ Dif 2006; 41(6): 1089-105.
 21. Palmer B, Walls M, Burgess Z, Stough C. Emotional intelligence and effective leadership. Leadersh Organ Dev J 2001; 22(1): 5-10.
 22. Sobhaninejad M, Pousbashi AR. [Organizational citizenship behavior. Theoretical basics, measuring tools and packages]. 1st ed. Tehran: Yastaroon Publication; 2001. (Persian)
 23. Johnson RP, Indvik J. Organization benefits of having emotional intelligence managers employees. J Workplace Learn 1999; 11(3): 84.
 24. Eshraghi H, Kashef M, Moharamzade M. [The effect of organizational communications system on conflicts in physical education offices in West Azerbaijan Province]. Olympic quarterly periodical 2010; 17(1): 33-46. (Persian)
 25. Nekuei MM, Pirmoradi BN. [Studying the relation of staves personality properties and organizational conflict (interpersonal) in public organizations]. Public management issue 2009; 1(1): 105-22. (Persian)
 26. Fayazi M. [Perceived conflict and its management styles. Evolution management journal of scientometrics management 2010; 1(2): 90-110. (Persian)
 27. Haji A, Mehdipour AR, Bavar SB, Seyfuriyan M. [The relation of applying TQM and organizational conflict (interpersonal) in West Azerbaijan physical education headquarters]. Ahvaz Shahid Chamran University, 2011. (Persian)
 28. Rezaeiyan A, Keshtegar AA. [Studying the relation of EQ and organizational commitment]. Management perspective (Management Message) 2009; 7: 27-39. (Persian)
 29. Gardner L, Stough C. Assessing the relationship between workplace emotional intelligence. Job satisfaction and organizational commitment. Aust J Psychol 2003; 55: 124.