دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، بهمن و اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 70-76

10.22038/jfmh.2017.8291

کورش پرویز؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ محمود دهقانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی