دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، بهمن و اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی رابطه‌ی فرامن و فراشناخت در بین دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 70-76

کورش پرویز؛ حمیدرضا آقا محمدیان؛ محمود دهقانی؛ بهرامعلی قنبری هاشم‌آبادی