بررسی تاثیر ذهن‌آگاهی بر سلامت روان در نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در شهر گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران

2 دکترای تخصصی روان‌شناسی عمومی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: داشتن سلامت روان از مولفه­های پیشرفت و توسعه در هر کشوری می­باشد و سلامت روانی، وضعیتی از بلوغ روان­شناختی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ذهن­آگاهی بر سلامت روان نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست شهر گرگان انجام شده است.
روش­کار: در این مطالعه بر روی 30 نفر از نوجوانان دختر بدسرپرست و بی­سرپرست نمونه­گیری به شیوه در دسترس از بین نوجوانانی که در مراکز شبانه­روزی بهزیستی ساکن بودند به دست آمد. گروه آزمون تحت 8 جلسه 2 ساعتی ذهن­آگاهی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ذهن­آگاهی و سلامت روان بود. داده­ها به کمک نرم­افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف–اسمیرنوف) تحلیل شد.
یافته­ها: اثر ذهن­آگاهی بر سلامت روان  از لحاظ آماری معنی­دار بوده (001/0=P) و افزایش ذهن­آگاهی به افزایش سلامت روان می­انجامد.
  نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های پژوهش می­توان بیان کرد که به طور کلی ذهن­آگاهی تاثیر مثبت معنی­داری در سلامت روان داشته است. هم­چنین تاثیر مثبتی در کاهش نشانه‌‌های بدنی، بهبود کنش‌وری اجتماعی و توقف چرخه تجارب و افکار منفی، داشته است. 

کلیدواژه‌ها


 1. Chauhan SS. Mental hygiene –a science of adjustment. 2nd ed. New Delhi: Allied publisher; 1991.
 2. Ventis WL. The relationships between religion and mental health. J Soc Issu 1995; 51(2): 33-48.
 3. Khalatbary J, Qorban Shiroodi Sh, Rahbar Taramsari Kh, Kykhay F. [Compared the effectiveness of social skills training on self-expression and mental health of students with disabilities]. Educational psychology of Islamic Azad University 2010; 1(4): 71-86. (Persian)
 4. Fayaz I, Kayani J. [Examined the mental health of foster children martyr and prayers in Shiraz]. Psychology of exception 2011; 2: 19-48. (Persian)
 5. Mousavi SR, Movahedinia A. [Studied the relationship between prayers and general health among students of Kerman universities]. Psychology of religion 2011; 4(1): 105-20. (Persian)
 6. Brown KW, Ryan RM. The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. J Pers Soc Psychol 2003; 84: 822-48.
 7. Ost LG. (2008), Efficacy of the third wave of behavioral therapies:A systematic review and meta-analysis. Behav Res Ther 2008; 46: 296-321.
 8. Abdi S. Causal relation of perspective taking, emotional comparing, sex role orientation, selfmonitoring, and emotion regulation with emotional empathy of university students. MS. Dissertation. Tabriz: Tabriz University, College of educational and psychology, 2007: 39-44. (Persian)
 9. Brown KW, Ryan RM, Creswell JD. Addressing fundamental questions about mindfulness. Psychol Inq 2007; 18: 272-81.
 10. McCracken L, Gauntlett-Gilbert J, Vowles KE. The role of mindfulness in a contextual cognitive behavioral analysis of chronic pain-related suffering and disability. Pain 2007; 131: 63-9.
 11. Schenstrom A, Ronnberg S, Bodlund O. Mindfulness-based cognitive attitude training for primary care staff: A pilot study. Complement Health Pract Rev 2006; 3(11): 144-52.
 12. Carlson LE, Brown KW. Validation of the mindful attention awareness scale in a cancer population. J Psychosom Res 2005; 58: 29-33.
 13. Hashemian SA. [Psychology in wives of Islamic scientist]. 1st ed. Tehran: Payam Nour University; 2007: 167-82. (Persian)
 14. Abdi S, Jalil Babapour Kh, Saderi Oskoee E. [The relationship between personality traits and mental health with mindfulness students]. Journal of mental health 2008; 10(4): 281-8. (Persian)
 15. Abdul Qadir M, Kafi SM, Saberi A, Ariapooran S. [The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and behavioral therapy to reduce pain perceptions, depression and anxiety in patients with chronic low back pain]. Journal of Yazd University of Medical Sciences 2013; 21(6): 795-807. (Persian)
 16. Ahmadvand Z, Heidari Nasab L, Shaeeri M. [Explain the psychological well-being based on the components of mindfulness]. Journal of health psychology 2012; 2: 60-69. (Persian)
 17. Oraki M, Bayat SH, khodadoost S. [Compared the efficacy of cognitive-behavioral intervention model based on mindfulness-based cognitive therapy intervention effectiveness of Marlatt in militant-related mental health treatment crack]. Journal of health psychology 2013; 1: 22-31. (Persian)
 18. Mehrabizade Honarmand M, Ahmadi A, Zargar Y, Shahbazian H, Khadivi M. [The effect of mindfulness based cognitive therapy on systolic and diastolic blood pressure]. Journal of medical sciences 2013; 21: 244-54. (Persian)
 19. Zare H, Zare M, Khaleghi Delawar F, Amir Abadi F, Shahriari H. [Mindfulness and diabetes: The effectiveness of mindfulness-based stress reduction to manage diabetes]. Journal of medical science 2013; 20: 39-47. (Persian)
 20. Nasimi Far N, Heydari AR, Davoodi I. [Mindfulness-based stress reduction therapy to reduce chronic pain in women with chronic musculoskeletal pain]. Proceeding of the first congress of health psychology. Ahvaz, 2012. (Persian)
 21. Dobkin PL, Zhao P. Increased mindfulness: The active component of the mindfulness–based stress reduction program? Complement Ther Clin Pract 2011; 17: 22-7.
 22. Golpour Chamarkoohi R, Mohammad Amin Z. [The effectiveness of stress reduction, mindfulness based on improving mindfulness and increasing assertiveness in students with test anxiety]. Journal of school psychology 2012; 1(3): 82-100. (Persian)
 23. Deyo M, Kimberly A, Jason Ong W, Koopman C. Mindfulness and rumination: Does mindfulness training lead to reductions in the ruminative thinking associated with depression? J Sci Heal 2009; 5(5): 265-71.