دوره و شماره: دوره 19، شماره 6، مهر و آبان 1396 

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی خرده‌مقیاس‌های سیستم فعال‌ساز رفتاری تئوری اصلی حساسیت به تقویت گری در بیماران وابسته به مت‌آمفتامین و مواد اپیوئیدی

صفحه 581-589

10.22038/jfmh.2017.9548

امیر قادری؛ مرجان عالمی‌خواه؛ محمدامین کریمی؛ نگیسا بش‌کار؛ امید ساعد؛ مصطفی غلامی؛ محمدرضا داوودی؛ مراد رسولی آزاد


اپیدمیولوژی اختلالات روان‌پزشکی: وضعیت شهر مشهد در سال‌های 94-1389

صفحه 607-612

10.22038/jfmh.2017.9557

هدی خطیبی مقدم؛ فاطمه محرری؛ علی رحمانی فرد؛ مجید خادم رضاییان