دوره و شماره: دوره 19، شماره 5، مرداد و شهریور 1396 

گزارش کوتاه

موارد اختلال خلقی دو قطبی بستری در بیمارستان فارابی کرمانشاه: ارزیابی 15 ساله (94-1380)

صفحه 575-580

منصور رضایی؛ شرمین رحمانی؛ سید رضا هاشمی؛ وحید فرنیا