بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان‌شناختی و سلامت روانی سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران

چکیده

مقدمه: شیوع بالای اضطراب وافسردگی در دوره سالمندی و کاهش بهزیستی روان­شناختی در این دوره از زندگی بسیار چشمگیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان­شناختی و سلامت روانی سالمندان بود.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش بالینی با طرح پیش­آزمون و پس آزمون با گروه شاهد را کلیه سالمندان شهرستان بابل تشکیل دادند. نمونه به تعداد 10 نفر به عنوان گروه آزمون و 10 نفر به عنوان گروه شاهد به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع­آوری اطلاعات از دو پرسش­نامه بهزیستی روان­شناختی ریف و سلامت روان گلدبرگ  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (کوواریانس) استفاده گردید.
یافته­ها: پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، بهزیستی روان­شناختی سالمندان به شکل معنی­داری افزایش یافت. هم­چنین در تمامی مؤلفه­های این متغیر شامل عواطف مثبت، عواطف منفی، استرس-افسردگی، نوروز، اراده و سرزندگی نیز تفاوت­های پیش­آزمون و پس­آزمون معنی­دار بوده و سلامت روان سالمندان در گروه آزمون نیز به شکل معنی­داری افزایش داشته است (05/0P<).
  نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان­شناختی، سلامت روان و مؤلفه­های سلامت روانی سالمندان موثر است.

کلیدواژه‌ها


1.  World Health Organization. 2001, 2004.
2. Lyubomirsky S, Sheldon KM, Schkade D. Pursuing happiness: The architecture of ustainable change. Rev Gen Psychol 2005; 9(8): 111-31.
3. Ryff CD, Singer B. Psychological well-being: Meaning measurement and implication for psychotherapy. Psychother Psychosom 1996; 65: 14-23.
4. Zamani N, Bahrainis, AM, Ashraf A. [Quality of life and psychological well-being of institutionalized elderly spiritual intelligence in Bandar Abbas]. Journal of geriatric nursing 2015; 1: 4.  (Persian)
5. Milanifar, B., mental health, Eighth Edition, Tehran, publishing Ghomes, 1386. (Persian)
6. Sadock V, Sadock B. [Summary of clinical Psychology, psychiatry and behavioral sciences]. Sobhanian K. (translator). Tehran; 2008. (Persian)
7. Shamloo S. [Mental health]. Tehran: Roshd; 2003. (Persian)
8. Michaeli Manee F. [Check the status of Urmia University undergraduates psychological well-being]. Journal of Gonabad University of Medical Sciences and Health Services 2010; 16: 4. (Persian)
9. Taghavi MR. [Validity and credibility of the General Health Questionnaire (GHQ)]. Journal of psychology 2001; 20: 382. (Persian)
10. Kabat-Zinn J. Wherever you go, there you are: Mindfulness meditation in everyday life. New York: Hyperion; 1994.
11. Goldin PR, Gross JJ. Effects of mindfulness based stress reduction (MBSR) on emotion regulation in social anxiety disorder. Emotion 2010; 25(10): 83-91.
12. Goldfrine KA, Hearing C. The effects of mindfulness based-cognitive therapy on recurrence of depressive episode, mental health and quality of life: A randomized controlled study. Behav Res Ther 2010; 48: 738-46
13. World Health Organization. Ageing and life course. Geneva: World Health Organization; 2014. Available from: http://www. who.int/ageing/en.
14. Rashedi V, Rezaei M, Gharib M, Nabavi SH. [Social support for the elderly: Comparison between home and nursing home]. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences 2013; 5(2): 351-6. (Persian)
15. Mirzaei M, Shams Ghahfarokhi M. [Demographic characteristics of the elderly population in Iran according to the census 1976- 2006]. Iranian journal of ageing 2007; 2(5): 326-31. (Persian)
16. Moradi SH. Study of the relationship between social participation and quality of life of Ageing centers of Tehran]. MS. Dissertation. Tehran: University of Welfare and Rehabilitation Sciences; 2012. (Persian)
17. Herawi-Karimoi M. [Expressed views about the feeling lonely Iran ageing: A phenomenological qualitative research]. Iranian journal of ageing 2006; 2(4): 111-23. (Persian)