بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش روان‌شناسی ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین تاب­آوری و رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی انجام شده است.
روش­کار: روش پژوهش حاضر علی-مقایسه­ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان زندانی و غیر زندانی شهر اصفهان در سال 1395 می­باشد. 280 نفر (140 زن زندانی و 140 زن عادی) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­های تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و رضایت از زندگی داینر (1985) استفاده گردید. داده­ها از نظر توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) و با کمک نرم افزار SPSSتحلیل شدند.
یافته­ها: بین تحمل عاطفه منفی با رضایت از زندگی در زنان زندانی و بین زیرمقیاس کنترل و شایستگی فردی با رضایت  از زندگی در زنان عادی رابطه­ی معنی­داری یافت گردید (05/0P<). یافته­های تحلیل واریانس نشان داد که در مولفه­ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه­ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0P<).
 نتیجه­گیری: بنا بر نتایج در مولفه­ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه­ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Abbasi M, Bakhshani NM, Lashkaripour K. [Comparison of depression and drug abuse women prisoners and non-prisoners in the city of Zahedan]. Correction and rehabilitation journal 2014; 12: 35-40. (Persian)
 2. Pakdaman M, Shokhmgyr Z. [The effect of cognitive behavioral group therapy on depression in women prisoners Qayan city]. Journal of research in medical sciences (Tabib Shargh) 2012; 14: 1. (Persian)
 3. Albkurdy, S, Jahromy, M, Hosseini S, Nikroo M. [The relationship of resilience and mental disorders in young offenders' prison in the center of Shiraz]. Isfahan University of Technology journal 2012; 17: 43-50. (Persian)
 4. Chalmeh R. [Assess the adequacy of psychometry measure of resilience in Adel Abad prison in Shiraz: validity, reliability and factor structure]. Journal of psychological methods and models 2011; 1(4): 31-42. (Persian)
 5. Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience. Am Psychol 2004; 59(1): 20-28.
 6. Chambers JC, Eccleston L, Day A, Ward T, Howells K. Treatment readiness in violent offenders: The influence of cognitive factors on engagement in violence programs. Aggress Violent Behav 2008; 13(4): 276-84.
 7. Jowkar B. [Resilience mediating role in the relationship between emotional intelligence and general intelligence and life satisfaction]. Journal of contemporary psychology 2007; 2(2): 3-13. (Persian)
 8. Michaeli N, Ganji M, Talebi Juibari M. [Comparison of resilience, marital satisfaction and mental health in parents of children with learning disabilities and normal]. Journal of learning disabilities 2012; 2(1): 120-37. (Persian)
 9. Hooman HA, Ahadi H, Sepahmansour M, Sheykhi M. [Loneliness modeling based on the structure of spiritual well-being, self-efficacy and life satisfaction]. Psychological research 2010; 2(7): 19-32. (Persian)
 10. Alvandi H, Noori A. [Compare the effect of education on life satisfaction of mothers]. Journal of applied psychology 2015; 16(4): 45-52. (Persian)
 11. Thimm JC. Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model. Behav Ther Experim Psychiatry 2010; 41: 378-80.
 12. Roozgar Z. [The relationship between resiliency and coping with stress and life satisfaction education teachers in the city of Shiraz]. MA. Dissertation. University of Marvdasht, 2012. (Persian)
 13. Aboulghasemi A. [Its resilience, stress and self-efficacy and life satisfaction in students with high and low academic achievement]. Journal of psychological studies 2011; 7(3): 131-51. (Persian)
 14. Soltanizade M, Malekpoor M, Neshatdoost H. [The relationship between positive and negative affect life satisfaction]. Journal of clinical psychology and personality 2011; 19(7): 53-64. (Persian)
 15. Samani S, Joukar B, Sahragard N. [Resilience, mental health and life satisfaction]. Journal of psychiatry and clinical psychology 2007, 13(3): 290-5. (Persian)
 16. Khalatbari J, Bahari S. [The relationship between resilience and life satisfaction]. Journal of educational psychology 2010; 1(2): 83-94. (Persian)
 17. Shi M, Wang X, Bian Y, Wang L. The mediating role of resilience in the relationship between stress and life satisfaction among Chinese medical students: a cross-sectional study. BMC Med Educ 2015; 15(1): 297.
 18. Hoseinpour F, Akbari B. [Investigation of relationship between psychological resiliency and life satisfaction in mothers of students with learning disorders]. Journal of applied environmental and biological sciences 2015; 5(3): 68-72. (Persian)
 19. Mohammadi M, Jazayeri AR, Rafie MH, Joukar B. [Effective factors in turn away for people who at risk of drug abuse]. Quarterly journal of psychology, University of Tabriz 2006, 1(3): 203-24. (Persian)
 20. Gillespie B, Chaboyer W, Wallis M, Grimbeek P. Resilience in the operating room: developing and testing of a resilience model. J Adv Nurs 2007; 59(4): 427-38.
 21. Sanai S. [Psychological disorders and resilience among prisoners and non-prisoners Minab city]. MS. Dissertation.  University of Marvdasht, 2012. (Persian)
 22. Tiêt Q, Huizinga D. Dimensions of the construct of resilience and adaptation among inner-city youth. J Adolesc Res 2002; 17: 260.
 23. Newman R. Providing direction on the road to resilience. Behav Health Manag 2003; 23(4): 42-3.
 24. Ismaili I. [Harm reduction measures (methadone) in prison and its impact on quality of life]. Journal of addiction 2009; 2(8): 105-20. (Persian)
 25. Kheir M, Samani S. [Comparison of psychosocial health, mental health, life satisfaction, and cooperation between working mothers and housewives in Shiraz]. Teamwork and Technology Information Research Statistics Fars province; 2004. (Persian)
 26. Conner KM, Davidson JRT. Development of a new resilience scale: The Conner-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety2003;18(2): 76-82.