بررسی رابطه‌ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، مدرس دانشگاه فرهنگیان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یاسوج، یاسوج، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

5 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تربت حیدریه، ایران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه­ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان متاهل می­باشد.
روش­کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل زنان مراجعه­کننده به چند مرکز مشاوره در سطح شهرستان مشهد بودند که برای دریافت خدمات مشاوره­ای به این مراکز مراجعه نموده بودند. تعداد 200 نفر از آنان به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش­نامه­ها­ی رضایت زناشویی انریچ (انریچ 1986)، تعهد زناشویی آدامز و جونز و سبک زندگی ارتقاءدهنده­ی سلامتی (والکسر 1990) بود. داده­ها با آزمون­های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در بین زنان متاهل، رابطه­ی مثبت معنی داری وجود دارد (05/0>P).
نتیجه­گیری: می­توان از طریق آموزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا با انتخاب سبک زندگی درست، باعث افزایش رضایت زناشویی خود گردند.

کلیدواژه‌ها


  1. Bozolgan B. Spousal intrusion as a predictor of wives marital satisfaction their spouses retirement. Psychol Rep 2015; 116(3).
  2. Ghamrani A. [Iranian couples's romantic relations and its relationship with marital satisfaction]. MS. Dissertation. Shahed University, Tehran; 2006. (Persian)
  3. Atashpour SH, Jannati S. [Psychology of consumer behavior]. Tehran: Rouzamad; 2005. (Persian)
  4. Peterson W, Krueger RF. How money buys happiness: Genetic and environmental processes linking finances and life satisfaction. J Pers Soc Psychol 2006; 9. (4):680-691
  5. Hashemian SA, Hashemi M. [Examined lifestyle factors in youth cross religion in Isfahan]. Journal of applied sociology 2014; 8: 153-76. (Persian)
  6. Yang KP, Mao XY. A study of nurses. Spiritual intelligence. A cross-sectional questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2007; 44: 999-1010.
  7. Ghorbani A. [The relation of styles relationship with peers]. Journal of the promotion of ethics 2008; 18: 4. (Persian)  

8. Shahsiah M, Bahrami F, Mohebbi, S. [On the relationship between sexual satisfaction and marital commitment among couples in Shahreza city, central part of Iran]. Journal of fundamentals of mental health 2009; 11(3): 233-8. (Persian)

9. Amano H. Circumcises model of marital and family systems. The association for family therapy. Philadelphia: Black Well; 2000: 32-6.

10. Sobatli L, Santhion LA, Nock SL, Wright JD. Link between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce. Soc Sci Res 2006; 35(2): 454-70.

11. Solivan SM. Assessing couple and marital relationship: Beyond from and toward a deeper knowledge of function. Proceeding of Healthy Marriage and Evaluation Symposium of Measurement Issues in Family Demoghraphy Conference; 2000; Washington, DC; 2000: 25-38

12. Aidi R, Khanjany Z. [Assessing attachment styles in marital satisfaction]. Journal of psychology of University of Tabriz 2007; 1(2-3): 175-201. (Persian)

13. Rafatjah M. [Effect of position job on the employed women's lifestyle]. Cultural and communication studies 2006; 11: 137-57.

14. Arianic F. Sexual satisfaction in long term heterosexual relationship: The interpersonal exchange model of sexual satisfaction. Pers Relat 2005; 2: 267-85.

15. Scholz D, Apt C, Rabehl SM. Key variables to understanding female sexual examination of women in non distressed marriages. J Sex Marit Ther Satisfac 2009; 19: 156-65.

16. Salehi A. [The relationship between lifestyle and religious attitude of students towards fashion]. Journal of the promotion of ethics 2016; 18: 4. (Persian)

17. Delaware A. [Research methods in psychology and education]. Tehran: Edit; 1995. (Persian)  

18. Soleimanian AA. [Investigating the relationship between irrational beliefs and marital satisfaction in married student]. Dissertation. Tehran: Tarbiat Moallem University, 1995. (Persian)

19. Byers ES, Demmons S. Sexual satisfaction and sexual self-disclosure dating relationship. J Res 1999; 36: 180-9.

20. Hyde JS, Delamater JD. Understanding human sexuality. Boston: McGraw Hill; 2000: 24.

21. Ohadi B. [Human's behavior sexuality]. 2nd ed. Isfahan: Sadegh Hedayat; 2006: 4-5. (Persian)

22. Apykchy M. [The relationship between personality traits and marital disenchantment with religious commitment]. MS. Dissertation. Tehran: Tehran University, 2007. (Persian)

23. Baroogh N, Timurid F, Safari M. [Correlation between lifestyle and the prevalence of hypertension in cases aged 24-65 years in Qazvin Kowsar region]. Research journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2008; 15(5): 193-7. (Persian)

24. Monica G. Study on the importance of physical education in fighting stress lifestyle among students at the University of Bucharest. Procedia Soc Behav Sci 2014; 117: 104-9.

25. Shorkat SL, Sanchez LA, Nock SL, Wright JD. Link between premarital cohabitation and subsequent marital quality, stability, and divorce. Soc Sci Res 2006; 35(2): 454-7

26. Ali Akbari Dehkordi M. [the relationship between emotional intelligence and marital satisfaction in couples]. Journal of behavioral sciences 2013; 6(2): 161-9.

27. Abbasi F. [Relationship between sexual function and satisfaction of married women with mental health of Qazvin]. Dissertation. Tehran: Iran University of Medical Sciences, 2006. (Persian)