اثربخشی مهارت حل مسئله برسازگاری معلولین جسمی حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده

مقدمه: حل مسئله، مهارت مقابله­ای و عملی است که موجب افزایش حرمت خود شده شود و با سازش­یافتگی شخصی خوب، ارتباط دارد. با توجه به آمار بالای معلولیت در ایران و لزوم توجه به آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی حرکتی انجام شد.
روش­کار: طرح پژوهش از نوع طرح پیش ‌آزمون- پس‌ آزمون با گروه شاهد بود. دراین پژوهش30 نفر از مراجعان به مرکز بهزیستی شهر گرگان درسال 95 در دو گروه آزمون (15نفر) و شاهد (15نفر) به طورتصادفی جایگزین شدند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان دادکه با توجه به مقدار (54/941=f ) و سطح معناداری (001/0P<) تفاوت معنی­داری بین میانگین دو گروه در نمره پس­آزمون سازگاری وجود دارد، بنابراین مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی-حرکتی موثر بوده است.
  نتیجه­گیری: با توجه به تفاوت معنی­دار میزان سازگاری در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله، می­توان این گونه نتیجه گیری کرد آموزش مهارت حل مسئله، میزان سازگاری معلولین جسمی حرکتی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


  1. Shamsaei MM, Nikkhah HR, Jadidi M. [Role of emotional intelligence in the sense of identity and marital satisfaction]. Andeesheh va Raftar 2006; 2(3): 74-92. (Persian)
  2. Akbari M, Shaghaghi F, Behroozian M. [The effect of teaching problem-solving skills in students' test anxiety]. Developmental psychology (psychology Iran) 2011; 8: 67-74. (Persian)
  3. D'Zurilla TJ. Problem solving therapy: A social competence approach to clinical intervention. New York: Springer; 2002.
  4. Refaghat E. [Review the effectiveness of social problem solving juvenile aggression]. MS. Dissertation. Mohaghegh Ardabili University, 2011. (Persian)
  5. Shahbazi S, Hazrati M, Moatari M, Haidari M. [The impact of problem-solving skills training on emotional intelligence nursing students in Shiraz-2006]. Journal of medical education 2012; 12: 1. (Persian)
  6. Soheyli Rad G. [Evaluate the effectiveness of intervention programs with an emphasis on accreditation couple before marriage dimensions of relationship quality, compatibility and positive emotions marriage]. Persian Gulf University, 2012. (Persian)
  7. Statistical Center of Iran, 2000. (Persian)
  8. Moradi A, Kalantari M, Motamedi MS. [The relationship between demographic variables and mental health of the physically disabled]. Journal of knowledge and research in applied psychology 2007; 9: 83-100. (Persian)
  9. Procheska JO, Norcross JQ. [Theories of psychotherapy].  Mohammad Y. (translator). Tehran: Roshd; 2006. (Persian)
  10. D'Zurilla TJ, Goldfried MR. The relations between problem solving and coping. Cognit Ther Res 2000; 19: 562-74.