اثرایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی ناجیان غریق زن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: برخی از مشاغل از جمله ناجیان غریق به دلیل ماهیت کار در زمره­ی مشاغل پراسترس جای می­گیرند، هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرآموزش ایمن­سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی و عملکرد ناجیان غریق زن بوده است.
روش­کار: این تحقیق مداخله­ای با طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه شاهد بود. جامعه­ی آماری آن را  ناجیان غریق زن فعال 25-30 ساله­ی شهر اصفهان تشکیل می­دادند. 30 ناجی به­ صورت در دسترس و هدفمند از جامعه­ی مورد نظر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون، به مدت 6 جلسه 90 دقیقه­ای در کلاس آموزش گروهی ایمن­سازی در برابر استرس شرکت کردند و در نهایت از هر دو گروه پس­آزمون به عمل آمد و داده­ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد آموزش ایمن­سازی، اضطراب شناختی و جسمانی را به ­طور معنی­داری کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس و عملکرد ناجیان شده است (001/0P<).
  نتیجه­گیری: آموزش ایمن­سازی در برابر استرس، اضطراب شناختی و جسمانی را کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به­ نفس می­شود. لذا، شرکت در کلاس­های ایمن­سازی در برابر استرس برای کاهش اضطراب ناجیان غریق توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


 1. Safari SH, Habibi A, Dehghan H, Mahaki B, Hassanzadeh A. [Job stress, education and ability refinery employees]. Journal of occupational medicine 2013; 5: 1-10. (Persian)
 2.  Khaneshenas F, Allahyari T, Khalkhali H. [The relationship between psychosocial stressors and job performance among bank staff]. Ergonomics journal 2013; 1(3): 1-10. (Persian)
 3. Lotfi Zadeh M, Noorhasym A, Habibi A. [Occupational stress and its related factors in employee]. Journal of medical sciences 2011; 13(5): 37-45. (Persian)
 4. Gharibi V, Malakooti J, Arsangjang SH, Gholami GH. [Prevalence of occupational stress and its relation to individual characteristics of tunneling industry workers]. Journal of preventive medicine 2011; 9: 1. (Persian)
 5. Vaez Mousavi M, Mosayebi F. [Sport psychology]. Tehran; 2007: 387. (Persian)
 6. Mayknbam D. [Stress inoculation training]. Mobini Q. (translator). 1st sd. Tehran: Roshd; 2007. (Persian)
 7. Dinani M, Dehkordi M, Kakajuybary A, Moradi A. [The effect of stress inoculation training against the increasing assertiveness of female students with mobility impairment, secondary school in Isfahan]. Special psychology 2011; 1: 1. (Persian)
 8. Mazlom R, Doorban F, Vagheie S, Modarres Gharavi M, Kashani Lotfabadi M, Shad M. [The effect of immunization program against perceived stress on nurses in mental stress]. Journal of evidence-based care 2012; 2: 35. (Persian)
 9. Rasouli R, Razmi Zadeh H. [The effect of stress inoculation training on reducing anxiety and stress students]. Journal of behavioral sciences 2012; 7(1): 43-8. (Persian)
 10. Davazdahemami M, Roshan R, Mehrabi A, Attari A, The effect of cognitive-behavioral stress management training on glycemic control in patients with type 2 diabetes and depression. Journal of Endocrinology and Metabolism, martyr Beheshti University of Medical Sciences and Health Services, the eleventh period, 2009, Issue 4, Pages 392-385. (Persian)
 11. Ghaziaskar N, Malekpour M, Maulvi H, Amiri SH. [The effect of stress inoculation training on anxiety and performance in mathematics students with mathematics learning disabilities]. Research on exceptional children 2009, 9(4): 309-20. (Persian)
 12. Maredpour AR, Jahanbakhs Ganje S, Hosseini Nik S. [The effectiveness of psychological immunization and systematic desensitization and combination of test anxiety and academic performance and self-efficacy in cognitive science and behavioral research]. Journal of students 2011; 1(1): 59-72. (Persian)
 13. Soori H, Rahimi M, Mohseni H. [examine the relationship between job stress and work-related accidents]. Iranian journal of epidemiology 2005; 1(2): 53-8. (Persian)
 14. Sheehy R, Horan J. Effects of stress Inoculation training for first year law students. Int J Stress Manag 2004; 11: 41-55.
 15. Bani Hashemi J, Ahmadi A. [The effect of group inoculation training on job stress among elementary teacher of Lordegan]. Research and development 2011; 4: 63-71. (Persian)
 16. Nysyany Habib Abadi N, Neshatdoost HT, Molavi H, Bonakdar Z. [Effectiveness of cognitive-behavioral stress management on perceived stress in women with systemic lupus erythematosus]. Behavioral Sciences Research 2011; 9: 3. (Persian)
 17. Hosseini Z, Moeeni B, Hazavehei M, Aghamolaie T, Moghimbeigi A. [Job stress, stress management training]. Hormozgan medical journal 2011; 15: 200-8. (Persian)
 18. Rashidi A, Atashpour H, Badami R. [Evaluate the effectiveness of progressive muscle relaxation on anxiety in competitive athletes (Case Study: footballers)]. Journal of faculty of medicine 2013; 31: 1608-19. (Persian)
 19. Mazlom R, doobman F, Kashani Lotfabadi M. [The effect of stress on the quality of life of nurses in the psych ward]. Journal of nursing care, Research Center of Tehran University of Medical Sciences (College of Nursing) 2012; 25: 42-54. (Persian)