دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، آذر و دی 1395 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس امنیت و لذت اجتماعی

صفحه 5-13

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت اله فراهانی؛ مرتضی مدرس غروی