رابطه خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی زنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی زنان متاهل بود.
روش­کار: این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد در سال 95-1394 که تعداد آنها حدود 1700نفر می‌باشد. تعداد 313 نفر با روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش­نامه­های خودپنداره بک (1978)، احساس­های مثبت به همسر  (1975) و رضایت زناشویی انریچ می­باشد. برای تحلیل نتایج از روش آزمون رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام و آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که بین خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. هم­چنین بین خودپنداره و رضایت زناشویی و بین احساس مثبت به همسر و رضایت زناشویی، رابطه وجود دارد.
  نتیجه­گیری: بنا بر نتایج، خودپنداره و احساس مثبت به همسر بر رضایت زناشویی، موثر است.

کلیدواژه‌ها


1.Barneshtain FH, Barshtain MT. [Marital therapy from the perspective of communication behavior]. Pourabedi H, Manshie QR. (translators). Tehran: Roshd; 2006. (Persian)
2.Baradaran Moghadam A. [Studying the coping styles with men and women personality traits and its relationship with marital satisfaction]. MS. Dissertation. Islamic Azad University of Quchan; 2012. (Persian)
3. Tamanaiefar M, Sadighi Arfaie F, Salami Mohammadabadi F. [The relationship among emotional intelligence, self-concept and self-esteem with academic achievement]. Research and planning in higher education 2010; 15: 99-113. (Persian)
4. Korour M, Ridli J. [Applied couple therapy with behavioral systemic approach]. Mousavi A. (translator). Tehran: Kaviyan; 2005. (Persian)
5. Janson SM. Vinfent VE. [Interest process in couples and family therapy]. Bahrami F. (translator). Tehran: Danje; 2009. (Persian)
6. Halfourd K. [Couples short-term therapy, "helping to couples to help themselves”].  Tabrizi, Kardani, Jafari. (translators). Tehran: Fara Ravan; 2005. (Persian)
7. Tabrizi M. [Family and family therapy: Descriptive culture]. Tehran: Fara Ravan; 2006. (Persian)
8. Beck A. [Love is never enough]. Qarache Daghi M. (translator). Tehran: Peykan; 2011. (Persian)
9. Bijari P. [Comparison of self-concept and compatibility in MA students of Tehran faculties]. Tehran: Education and Psychology Faculty of Al-Zahra University. (Persian)
10. Ebrahimi A. Jan Bozargi M. [The relationship between communication skills and marital satisfaction]. Psychology in dealing with religion journal 1998; 1(2): 147-64. (Persian)
11. Bakhshi A, Daemi F, Ajilchie B. [Psychometric characteristics of Positive and Negative emotion Scale on the Iranian population]. Iranian psychologists journal 2009; 20: 343-51. (Persian)
12. Rezaie A, Cheraghi S. [Comparing self-concept and marital satisfaction in employed and unemployed women]. Proceeding of the 2nd National Conference on Psychology- Family Psychology. Marvdasht, Islamic Azad University, Marvdasht Branch; 2011. (Persian)
13. Javaheri H. [The effectiveness of the training Fordyce cognitive pattern on the performance of marriage and positive feeling to spouse in divorce-requested women]. MS. Dissertation. Islamic Azad University of Quchan; 2015. (Persian)