بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، سازمان بهزیستی، شهرستان ری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، سازمان بهزیستی، شهرستان ری، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، ایران

چکیده

مقدمه: خرد مفهوم جدیدی نیست که امروزه از نظر فنی در عصر اطلاعات پیشرفته ایجاد شده باشد. بلکه، خرد مضمونی ضمنی از باستان را به همراه دارد و ظاهرا فراسوی زمان، دانش و حتی فرهنگ است. هدف این مطالعه بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی است.
روش­کار: این پژوهش شامل 1016 نفر از افراد به روش نمونه­گیری در دسترس بود. دامنه سنی آن­ها 71 - 18 سال و شامل 519 نفر زن و 497 نفر مرد بودند. به منظور جمع‏آوری اطلاعات از یک پرسش­نامه­ی محقق ساخته شامل 206 صفت استفاده گردید. برای تحلیل داده‏ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
یافته­ها: تحلیل عاملی انجام شده سه عامل موثر را نشان داد: خودمحوری، اندیشمندی و مردم‏دوستی، نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که میانگین عامل اول با مقدار 49/2 نسبت به دو میانگین عوامل اندیشمند بودن و مردم‏دوست بودن که 62/5 و 46/5 هستند بسیار کمتر است.
  نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم خرد یک مفهوم چندبعدی است. مردم خردمند افرادی اندیشمند و مردم‏دوست هستند. در مقابل، مردم غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات توام با کینه‏توزی نشان می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


1. Mashayekhi M. [Its wisdom and happiness in compliance with the poetry of the poet Ferdowsi's Shahnameh and Persian and Arabic languages]. Comparative literature 2008; 3: 213-33. (Persian)
2. Sternberg R. [Training wisdom, intelligence, creativity and success]. Malek Mohammadi H. (translator). Tehran: Venus; 2015.(Persian)
3. Clayton V, Birren JE. The development of wisdom across the life span: A re-examination of an ancient topic. In: Baltes PB, Brim OG. (editors). Life-span development and behavior. New York: Academic Press; 1980: 103-35.
4. Holliday SG, Chandler MJ. Wisdom: Explorations in adult competence. New York: Karger; 1986.
5. Sternberg RJ. Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. J Pers Social Psychol 1985; 49: 607-27.
6. Yang SY. Conceptions of wisdom among Taiwanese Chinese. J Cross-Cultur Psychol 2001; 32: 662-80.
7. Sarmad G, Bazargan, AS, Hijazi A. [Research methods in the behavioral sciences]. Tehran: Cognizant; 2000. (Persian)
8. Kaiser HF. An index of factorial simplicity. Psychometrika 1974; 39: 31-6.
9. Myers AS, Gamst G, Garynv J. Applied Multivariate Research. Pasha Sharifi H. (translator). Tehran: Roshd; 2012. (Persian)
10. Jason LA, Reichler A, King C, Madsen D, Camacho J, Marchese W. The measurement of wisdom: A preliminary effort. J Commun Psychol 2001; 29(5): 585-98.
11. Malek Mohammadi H, Hashemi Azar Pilerud ZH, Beige, Pezeshk SH, Sarrami GhR. Qualitative and quantitative evaluation of the concept of reason is based on nonlinear analysis. Psychology of exceptional individuals 2014; 4: 81-102. (Persian)
12. Malek Mohammadi H, Hashemi Azar Pilerud ZH, Beige Pezeshk SH, Sarrami GhR. [Broken relationship with personality factors in adults]. Proceedings of the First Congress of the Humanities and social damage]. 2014. (Persian)
13. Douglas HA, Farrell AH. Perceptions of wisdom associated with selected occupations. Curr Psychol 1997; 16(2): 115.
14. Birren JE, Fisher LM. The elements of wisdom: overview and integration. In: Sternberg RJ. (editor). Wisdom, its nature, origins and development; Cambridge: Cambridge University Press; 1990: 317-32.