رابطه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار، رفتارهای پرخطر و خوش‌بینی با میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان خانواده‌های طلاق و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه علوم تحقیقات، گرگان، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: این تحقیق با هدف بررسی رابطه­ی طرحواره­های ناسازگار، رفتارهای پرخطر و خوش­بینی با میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی در دانشجویان خانواده­های طلاق و عادی شهر گرگان انجام شده است.
روش­کار: در این پژوهش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان  که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول تحصیل بوده­اند به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش­نامه­های 7 سئوالی جمعیت­شناختی محقق­ساخته، طرحواره­ی یانگ فرم کوتاه، رفتارهای پرخطر احمدپور و خوش­بینی شییر و کارور  می­باشد.
یافته­ها: میانگین نمره­ی خوش­بینی و خطرپذیری در گروه طلاق کمتر از گروه عادی  است (05/0P<).
  نتیجه­گیری: با توجه به نتایج در خانواده­های عادی، متغیر خوش بینی به عنوان متغیری موثر در کاهش میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی عمل می­کند در حالی که در گروه دیگر این عامل، بی اثر است. همچنین بین میزان و موقعیت زمانی استفاده از شبکه­های مجازی در دو گروه دانشجویان، رابطه­ی معنی­دار بوده پس با توجه به چینش طیف­های متغیرها هرچه میزان و زمان استفاده از شبکه­های اجتماعی افزایش یابد گروه نیز از خانواده عادی به خانواده طلاق  تبدیل می­گردد. 

کلیدواژه‌ها


 1. Alipour M, Hashemi Nostratabad T, Babapour Kheiroddin J, Tousi F. [The relationship between coping strategies and happiness of students]. Quarterly journal of advanced psychological research 2010; 5: 71-86. (Persian)
 2. Ata Dukht A. [The role of attachment styles in happiness and prediction of post traumatic stress disorder in emergency nurses]. Journal of behavior 2011; 7(4): 237-44. (Persian)
 3. Shahi H, Mehdi M. [The relationship between optimism and stress coping strategies in university students]. Quarterly journal of mental health 2002; 4: 86-98. (Persian)
 4. Shirvani A. [The relationship between optimism and mental health of students]. Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2010; 2: 41-52. (Persian)
 5. Sadoughi V, Agilar Vafaii M, Rasoulzadeh Tabatabaei SK, Esfahanian N. [Factor analysis of short version of Young schema questionnaire in non-clinical cases in Iran].

 

Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2008; 2: 214-19. (Persian)

 1. Kajbaf MB, Orazi HR, Khodabakhshi R. [Standardization, reliability and validity of optimism questionnaire and the relationship between self-esteem and depression in Isfahan]. Psychological studies 2006; 2(1): 51-68. (Persian)
 2. Pour Turkman A. [the prevalence of high risk behaviors inventory]. [cited 2011]. Available from: URL; http://madsg.com

 

 1. Tiam W. Correlates of avowed happiness. Psychol Bull 1967; 67: 294-306.

 

 1. Dicollier JE, Bienstock CC. Measuring service quality in e-retailing. J Serv Res 2012; 8(3): 260-75.
 2. Salmani M, Marday A, Kafi SM. [Investigating the relationship between mood

 

with emotional load and general health in students]. Journal of psychiatry and clinical psychology 2014; 13(3): 238-48.

 

 1. Aref Nia S, Sarandi P, Yousefi R. [Comparison of primary maladaptive schemes in school children with school anxiety and normal students]. Psychology quarterly 2015; 4: 74-89. (Persian)
 2. Solimaninia L, Jazayeri A, Mohammadkhani P. [The role of mental

 

health on risking behavior among adolescence]. Journal of social welfare 2004; 5: 75- 90. (Persian)

 1. Kazemeini M. [A study of the relationship between optimism and from the viewpoint of Islam with satisfaction with life]. Psychology of religion and Islam 2012; 2(3): 29-68.
 2. Gorbonele PM, Heckhausen H, Steller B. Deliberative vs. implemental mindsets: Cognitive tuning toward congruous thoughts and information. J Pers Soc Psychol 2014; 59: 1119- 27.
 3. Bellake ML, Kim KM. Differences in the effects of divorce on major depression in men and women. Am J Psychiatry 2013; 149: 914-17.
 4. Pelanet M. Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: A questionnaire survey. Int J Nurs Stud 2010; 34(2): 185-92.
 5. Felishere D, Honge W. The origins of   health   and   strength: form ‘salutogenesis’ to ‘fortigenesis’. South Afr J Psychol 2014; 25(2): 81-89.
 6. Hamburger YA, Ben-Artzi E. The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the internet. Comput Hum Behav 2000; 16: 441-9.