درباره نشریه

به نام خدا

مجله اصول بهداشت روانی

 

مجله ی اصول بهداشت روانی پذیرای مقالات با محتوای روان پزشکی، بهداشت روانی، روان شناسی و حوزه های مربوط به آن ها میباشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است. مقالات گزارش مورد به تعداد محدود و مقالات تدوینی فقط از مولفین صاحب قلم که  تعدادی  از منابع از تجارب خودشان باشد پذیرفته خواهد شد.  

 

مدیر مسئول: دکتر سید ابوالقاسم حسینی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

سردبیر: دکتر محمدرضا فیاضی بردبار (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

مدیر اجرایی: دکتر علی طلایی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

وابسته به: مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری

مدیر داخلی: دکتر مهدیه برهانی

با همکاری: انجمن علمی روان پزشکان ایران شاخه ی خراسان

 

با همکاری: انجمن روان پزشکان کودک و نوجوان ایران

 

 اعضای هیئت تحریریه:

دکتر شاهین آخوندزاده (استاد سایکوفارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر سید­مهدی صمیمی­اردستانی (دانشیار روان پزشکی دانشگاه ­علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران)

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان (استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر مهران ضرغامی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

دکتر عایشه ­گل ازردم (استاد روان پزشکی، دانشگاه دوکوز ایلول ، ازمیر، ترکیه)

دکتر حسن ضیاءالدینی (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

دکتر علیرضا امیرصدری (استادیار روان پزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا)

دکتر سید محمود طباطبایی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر جعفر بوالهری (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر احمد طیبی جلیلی (رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران)

پروفسور نش بوتروس (استاد روان پزشکی دانشگاه ایالتی وین، امریکا)

دکتر علی رضا ظهیرالدین (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران)

دکتر فاطمه بهدانی (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر ابراهیم عبداللهیان (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر مهدی بینا انشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر رضا فرید حسینی (استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر نصرت ا... پورافکاری (استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز)

دکتر فاطمه محرری (استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر جلیل توکل افشاری (دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر محمدرضا محمدی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر پریا حبرانی (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر نغمه مخبر (دانشیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر محمد رزاقی (استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر غلامرضا میرسپاسی (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر مسعود زنگنه (سردبیر مجله بهداشت روانی و اعتیاد، تورنتو، کانادا)

دکتر احمدعلی نور بالا (استاد روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر عاطفه سلطانی فر (استادیار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر محمد تقی یاسمی (دانشیار روان پزشکی، سازمان بهداشت جهانی)

دکتر اسماعیل شاهسوندآنانلو (دانشیار روانپزشکی،  دانشگاه علوم پزشکی تهران)

 

 

رتبه علمی پژوهشی: طبق نامه ی شماره 73630 مورخ 2/3/86 کمیسیون نشریات علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

مجوز چاپ و انتشار: طبق نامه ی شماره 3231/ﻫ/124 مورخ 1/7/74 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشانی دفتر مجله: مشهد، میدان فردوسی، بلوار حر عاملی، بیمارستان آموزشی روان پزشکی ابن سینا، کدپستی: 83134- 91959        

پذیرش الکترونیکی مقالات:  http://jfmh.mums.ac.ir/contacts?_action=login 

وب سایت مجله:   http://jfmh.mums.ac.ir                

پست الکترونیک     fu.me.he@mums.ac.ir                                                                            

 شماره بین المللی مجله: 6918-1028                 

 این مجله در بانک های اطلاعاتی زیر نمایه می شود:

 

 شماره بین المللی الکترونیکی مجله: 4300-1684

Index Copernicus

 

 تلفن: 05117112540

Emro

 

 نمابر: 05117124184

Google Scholar

 

 

Magiran

 

 

Iran Medex

 

 

ISC

 

 

Sid

 

 

DOAJ

EBSCO