بررسی رابطه سبک‌های دل‌بستگی و هوش هیجانی با انواع عشق در زوج‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین عنصرها در استحکام روابط زناشویی به یاد داشتن همیشگی عشق است. هدف اصلی پژوهش، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک‌های دل‌بستگی با ابعاد عشق استرنبرگ بود.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی، زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره بینش نوین به ‌منظور شرکت در کارگاه­های آموزشی بود که به ‌صورت نمونه در دسترس ۵۰ زوج انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه­های هوش هیجانی شوت، سبک‌های دل‌بستگی هازن و شیور و مثلث عشقی استرنبرگ،  داده­ها جمع‌آوری شد.
یافته­ها: بین عامل خوش‌بینی/تنظیم هیجان با صمیمیت، هیجان و تعهد، همبستگی مثبت وجود دارد. بین سبک‌های دل‌بستگی و ابعاد عشق، رابطه‌ای وجود نداشت و بین سن با میزان تعهد و بین مدت ازدواج با هیجان و تعهد، رابطه منفی دیده شد.
  نتیجه­گیری: به ‌طور کل نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با ابعاد عشق، رابطه معنی­دار دارد و سبک‌های دل‌بستگی نمی‌توانند ابعاد عشق را پیش‌بینی کنند.

کلیدواژه‌ها


1. Teymouri A. [The relationship between attachment styles and marital satisfaction. MS. Dissertation. Tehran University, 2010. (Persian)
2. Dietch J. Love, sex roles and psychological health. J Pers Assess 2002; 42(6): 626-34.
3.Asghari A, Rafienia C. [The relationship between subjective well-being in love and married students]. Journal of family research 2010; 3: 492. (Persian)
4. Stenberge RJ. [Love story: a new approach to male-female relationships]. Bahrami AA. (translator). Tehran: Javaneh Roshd; 2010. (Persian)
5. Aronson A. [Social psychology]. Shokrkon H. (translator). Tehran: Roshd; 2010. (Persian)  
6. Gry C. [In search of love life: Choose your worthy spouse]. Gharachedaghi M. (translator). Tehran: Owhadi; 1999. (Persian)
7. John Bozorgi M. [The relationship between attachment styles and attitudes of profound love marriage]. Journal of behavioral sciences 2012; 5(3): 226-33. (Persian)
8. Bowlby J. [Attachment theory]. Khushabi K, Abu Hamza A. (translators). Tehran: Danzhh; 2010. (Persian)
9. Goldenberg S. Recent developments in attachment theory and research. Can J Psychiatry 1991; 36(6): 393-400.
10. Goleman D. [Emotional intelligence]. Parsa N. (translator). Tehran: Roshd; 2001. (Persian)
11. Soleymanian AS, Mohammadi A. [The relationship between emotional intelligence and marital satisfaction]. Journal of education, Islamic Azad University of Bojnoord 2012; 19: 135-44. (Persian)
12. Zeidner M, Kaluda I. Romantic love: What’s emotional intelligence (EI) got to do with it? Pers Individ Diff 2008; 44: 1684-95.
13. Bekendam MA, Warner RM, Bosco JS. Emotional intelligence and relationship quality among couples. Pers Relat 2005; 12: 197-212.
14. Nadali H. [Exploratory analyzes the relationship between attachment styles and emotional intelligence]. MS. Dissertation. School of Psychology and Education, Tehran University, 2007. (Persian)
15. Tsaousis I, Nikolaou I. Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning. Stress Health 2005; 21(2): 77-86.
16. Rhee K. The emotional intelligence of entrepreneurs. J Small Business Entrepreneurship 2007; 22: 409-25.
17. Fitness J. Emotional intelligence and intimate relationships. In: Ciarrochi J, Forgas JP, Mayer JD. (editors). Emotional intelligence in everyday life. New York: Psychology Press; 2001: 98-112.
18. Bradbury TN, Fiacham, FD, Beach SRH. Research on the nature and determinat of marital satisfaction. J Marr Fam 2000; 62: 964-80.  
19. Tirgari AS. [The structural relationship between emotional intelligence and marital adjustment and formulating and applying emotional intelligence reinforcement intervention program to reduce marital discord]. Ph.D. Dissertation. Tehran: Tehran Psychiatric Institute. (Persian)
20. Bradbury T, Greaves J. Emotional intelligence (skills test). Ganji M. (translator). Savalan; 2006. (Persian)
21. Ahmetoglu G, Swami V. Chamorro-Premuzic T. The relationship between dimensions of love, personality, and relationship length. Arch Sex Behav 2010; 39(5): 1181-90.