دوره و شماره: دوره 22، شماره 6، مهر و آبان 1399 
5. طراحی مدل علّی سازگاری تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش واسطه ای سبک های اسنادی

صفحه 450-461

زهرا طباطبایی؛ سلطانعلی کاظمی؛ آذرمیدخت رضایی؛ مریم کورش نیا


8. علائم روانشناختی و راهبردهای مقابله ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به پنومونی کووید-19

صفحه 481-489

فریده سینی چی؛ فرهاد فریدحسینی؛ سعیده حاجبی خانیکی؛ نسرین چالاکی نیا؛ زلیخا سعادتی؛ فاطمه تارا