خانواده ،آشیانه رنج: شرح تجارب زندگی مراجعین با اختلال روان پزشکی از انگ خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشجوی دکترای آموزش پرستاری، گروه پرستاری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی به عنوان یک گروه اقلیت شناخته می شوند که از نظر اجتماعی مورد تبعیض ، تمسخر و طرد قرار می گیرند. منابع بسیاری از ننگ برای مراجعه کنندگان با این اختلالات وجود دارد که مهمترین آنها اعضای خانواده است. از آنجا که تأثیر انگ خانواده بر این بیماران پیامدهای نامطلوب زیادی به همراه دارد ، هدف از این مطالعه درک تجربیات افراد مبتلا به اختلال روان پزشکی از انگ خانواده است.
روش کار: این مطالعه پدیدارشناسی هرمنوتیکی بر روی 12 مراجع مبتلا به اختلال روان پزشکی انجام شد که با روش نمونه گیری هدفمند در سال 2017 انتخاب شدند. در طول این مطالعه ، مصاحبه های غیر ساختاری برای جمع آوری داده ها استفاده شد و فرایند تجزیه و تحلیل داده ها پدیدارشناسی تفسیری بود که توسط دیکلمن و دیگران ارائه شده است (1989)
یافته ها: "خانواده ، آشیانه رنج" موضوع اصلی این تحقیق است که شامل سه زیر مضمون "نگاه خانوادگی خاکستری" ، "ترس از افشاگری" و "زندگی جهنمی" و معانی حمایتی مشترک آنها است.
نتیجه گیری: شناخته شدن به عنوان یک بیمار روان پزشکی در خانواده باعث می شود تا بیماران، انسانی موجه به حساب نیایند. اعضای خانواده رفتارهایی مانند فاصله گرفتن، ترس ، انزجار ، تمسخر ، نادیده گرفته شدن و عدم تمایل به زندگی با آنها را نشان میدهند. نتایج این مطالعه همچنین می تواند به شکل گیری مداخلات و سیاست هایی برای پیشگیری از ننگ خانواده علیه افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی کمک کند.

کلیدواژه‌ها