خانواده ،آشیانه رنج: شرح تجارب زندگی مراجعین با اختلال روان پزشکی از انگ خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Professor, Nursing and Midwifery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Ph.D. student in nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 P.h.D in nursing education, Department of Nursing, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی به عنوان یک گروه اقلیت شناخته می شوند که از نظر اجتماعی مورد تبعیض ، تمسخر و طرد قرار می گیرند. منابع بسیاری از ننگ برای مراجعه کنندگان با این اختلالات وجود دارد که مهمترین آنها اعضای خانواده است. از آنجا که تأثیر انگ خانواده بر این بیماران پیامدهای نامطلوب زیادی به همراه دارد ، هدف از این مطالعه درک تجربیات افراد مبتلا به اختلال روان پزشکی از انگ خانواده است.
روش کار: این مطالعه پدیدارشناسی هرمنوتیکی بر روی 12 مراجع مبتلا به اختلال روان پزشکی انجام شد که با روش نمونه گیری هدفمند در سال 2017 انتخاب شدند. در طول این مطالعه ، مصاحبه های غیر ساختاری برای جمع آوری داده ها استفاده شد و فرایند تجزیه و تحلیل داده ها پدیدارشناسی تفسیری بود که توسط دیکلمن و دیگران ارائه شده است (1989)
یافته ها: "خانواده ، آشیانه رنج" موضوع اصلی این تحقیق است که شامل سه زیر مضمون "نگاه خانوادگی خاکستری" ، "ترس از افشاگری" و "زندگی جهنمی" و معانی حمایتی مشترک آنها است.
نتیجه گیری: شناخته شدن به عنوان یک بیمار روان پزشکی در خانواده باعث می شود تا بیماران، انسانی موجه به حساب نیایند. اعضای خانواده رفتارهایی مانند فاصله گرفتن، ترس ، انزجار ، تمسخر ، نادیده گرفته شدن و عدم تمایل به زندگی با آنها را نشان میدهند. نتایج این مطالعه همچنین می تواند به شکل گیری مداخلات و سیاست هایی برای پیشگیری از ننگ خانواده علیه افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی کمک کند.

کلیدواژه‌ها


 1. Samuelsson IP, Pramling N. Didactics in early childhood education: Reflections on the volume. In: Educational encounters: Nordic studies in early childhood didactics. UK: Springer; 2011: 243-56.
 2. Sheehan L, Nieweglowski K, Corrigan PW. Structures and types of stigma. In: The stigma of mental illness-end of the story?. Gaebel W, Roessler W, Sartorius N (editors). UK: Springer; 2017: 43-66.
 3. Ahmedani BK. Mental health stigma: Society, individuals, and the profession. J Soc Work Values Ethics 2011; 8(2): 1-14.
 4. Huggett C, Birtel MD, Awenat YF, Fleming P, Wilkes S, Williams S, et al. A qualitative study: experiences of stigma by people with mental health problems. Psychol Psychother 2018; 91(3): 380-97.
 5. Tse S, Davidson L, Chung KF, Yu CH, Ng KL, Tsoi E. Logistic regression analysis of psychosocial correlates associated with recovery from schizophrenia in a Chinese community. Int J Soc Psychiatry 2015; 61(1): 50-7.
 6. Heydari A, Saadatian V, Soodmand P. Black shadow of stigma: lived experiences of patients with psychiatric disorders on the consequences of stigma. Iran J Psychiatry Behav Sci 2017; 11(3): 1-8.
 7. Javed A, Herrman H. Involving patients, carers and families: an international perspective on emerging priorities. BJPsych Int 2017; 14(1): 1-4.
 8. Karp DA, Tanarugsachock V. Dealing with a family member who has a mental illness was a long term, frustrating, and confusing process before acceptance occurred. Qual Health Res 2000; 10(2): 6-25.
 9. Hampton NZ, Sharp SE. Shame-focused attitudes toward mental health problems: The role of gender and culture. Rehabil Couns Bull 2014; 57(3): 170-81.
 10. Dabby L, Tranulis C, Kirmayer LJ. Explicit and implicit attitudes of Canadian psychiatrists toward people with mental illness. Can J Psychiatry 2015; 60(10): 451-9.
 11. Boucher NA, Siddiqui EA, Koenig HG. Supporting Muslim patients during advanced illness. Perm J 2017; 21(1): 16-190.
 12. Mohammadi M, Mohtashami J, Arabi KZ. [Stigma to patients with mental disorders]. Journal of systematic review in medical sciences 2017; 1(1): 61-72. (Persian)
 13. Taheri EZ, Hassani P, Zagheri TM, Alavi MH. A qualitative study on individual experiences of chronic hepatitis B patients. Nurs Open 2017; 4(4): 310-8.
 14. Gronholm PC, Henderson C, Deb T, Thornicroft G. Interventions to reduce discrimination and stigma: the state of the art. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol 2017; 52(3): 249-58.
 15. Heydari A, Meshkin YA, Soodmand P. Explanation of the lived experiences of patients with psychiatric disorders on the consequences of stigma in mental health centers. Evidence based care journal 2019; 9(1): 43-51.
 16. Forero R, Nahidi S, De Costa J, Mohsin M, Fitzgerald G, Gibson N, et al. Application of four-dimension criteria to assess rigour of qualitative research in emergency medicine. BMC Health Serv Res 2018; 18(1):
  120-31.
 17. Iseselo MK, Kajula L, Yahya-Malima KI. The psychosocial problems of families caring for relatives with mental illnesses and their coping strategies: A qualitative urban based study in Dar es Salaam, Tanzania. BMC Psychiatry 2016; 16(1): 146-58.
 18. Rose L, Mallinson RK, Walton-Moss B. A grounded theory of families responding to mental illness. West J Nurs Res 2002; 24 (5): 516-36.
 19. Li J, Guo YB, Huang YG, Liu JW, Chen W, Zhang XY, et al. Stigma and discrimination experienced by people with schizophrenia living in the community in Guangzhou, China. Psychiatry Res 2017; 255: 225-31.
 20. Dewa CS. Worker attitudes towards mental health problems and disclosure. Int J Occup Environ Med 2014; 5(4): 175-86.
 21. Marrow J, Luhrmann TM. The zone of social abandonment in cultural geography: on the street in the United States, inside the family in India. Cult Med Psychiatry 2012; 36(3): 493-13.
 22. Ciftci A. Mental health stigma in the Muslim community. J Muslim Ment Health 2013; 7(1): 17-32.