دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399 
4. بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه عملکرد تأملی والدینی (PRFQ)

صفحه 301-310

محمد فتحی؛ سیدامیر امین‌یزدی؛ حسین کارشکی؛ حمید آهنچیان


7. فراوانی کودک آزاری و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده به اورژانس اجتماعی

صفحه 327-332

فاطمه عصاریان؛ فاطمه سادات قریشی؛ عمران سعید؛ زهره کرمانشاه