دوره و شماره: دوره 22، شماره 5، مرداد و شهریور 1399 
بررسی خصوصیات روان‌سنجی پرسشنامه عملکرد تأملی والدینی (PRFQ)

صفحه 301-310

10.22038/jfmh.2020.17346

محمد فتحی؛ سیدامیر امین‌یزدی؛ حسین کارشکی؛ حمید آهنچیان