دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، بهمن و اسفند 1398 

مقاله پژوهشی

ارزیابی تغییرات ساختاری مغز در بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به تریاک و در درمان نگهدارنده با متادون ، درمان تنتور اپیوم و افراد سالم

صفحه 77-82

امیر رضائی اردانی؛ مهسا ناهیدی؛ حمیدرضا نوروزی؛ شاهرخ ناصری؛ مهدی مومن نژاد؛ پروانه لایق؛ ایمان محمدی