اثربخشی پروتکل یکپارچه در تنظیم هیجان و اجتناب از تجربه در زنان مبتلا به افسردگی عمده و علائم اضطراب منتشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2020.17559

چکیده

مقدمه: بی نظمی هیجان یکی از عوامل اساسی در ایجاد و حفظ علائم خلقی و اضطرابی است و می تواند اثربخشی درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی گروهی برای اختلالات عاطفی در زنان مبتلا به علائم افسردگی اساسی و اضطراب منتشرانجام شد.
روش کار: شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 35 زن با علائم اضطراب عمومی و افسردگی از میان مراجعه کنندگان به پلی کلینیک تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره ای دانشگاه فردوسی مشهد بودند. آنها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش دوازده جلسه درمان گروهی دو ساعته بر اساس پروتکل یکپارچه دریافت کردند ، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه بالینی نیمه ساختاری ، پرسشنامه افسردگی بک ، پرسشنامه اضطراب بک ، مقیاس مشکلات تنظیم هیجان و پرسشنامه پذیرش و عمل بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 و از طریق ANCOVA ، MANCOVA تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: درمان گروهی فراتشخیصی به طور قابل توجهی علائم اضطراب عمومی و افسردگی را کاهش داده (P <0.05) ، و به طور قابل توجهی  استراتژی تنظیم عاطفی و اجتناب تجربی (P <0.05) را بهبود بخشید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد درمان گروهی بر اساس پروتکل یکپارچه (UP) ، که عوامل اساسی اصلی اختلالات عاطفی را برطرف می کند ، میتواند  یک استراتژی درمانی موثر برای افراد مبتلا به اختلالات همزمان عاطفی باشد و در کاهش استراتژی های تنظیم احساسات ناسازگار نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها