اثربخشی پروتکل یکپارچه در تنظیم هیجان و اجتناب از تجربه در زنان مبتلا به افسردگی عمده و علائم اضطراب منتشر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 MA. in clinical psychology, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Associate professor in counseling, Department of Counseling and Education Psychology, Faculty of Education and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Professor of psychology and clinical neuropsychology, Department of Psychology, Faculty of Education Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, , Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: بی نظمی هیجان یکی از عوامل اساسی در ایجاد و حفظ علائم خلقی و اضطرابی است و می تواند اثربخشی درمانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی گروهی برای اختلالات عاطفی در زنان مبتلا به علائم افسردگی اساسی و اضطراب منتشرانجام شد.
روش کار: شرکت کنندگان در این مطالعه شامل 35 زن با علائم اضطراب عمومی و افسردگی از میان مراجعه کنندگان به پلی کلینیک تخصصی خدمات روانشناختی و مشاوره ای دانشگاه فردوسی مشهد بودند. آنها به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش دوازده جلسه درمان گروهی دو ساعته بر اساس پروتکل یکپارچه دریافت کردند ، در حالی که گروه کنترل هیچ درمانی دریافت نکردند. ابزار تحقیق شامل مصاحبه بالینی نیمه ساختاری ، پرسشنامه افسردگی بک ، پرسشنامه اضطراب بک ، مقیاس مشکلات تنظیم هیجان و پرسشنامه پذیرش و عمل بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-22 و از طریق ANCOVA ، MANCOVA تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: درمان گروهی فراتشخیصی به طور قابل توجهی علائم اضطراب عمومی و افسردگی را کاهش داده (P <0.05) ، و به طور قابل توجهی  استراتژی تنظیم عاطفی و اجتناب تجربی (P <0.05) را بهبود بخشید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد درمان گروهی بر اساس پروتکل یکپارچه (UP) ، که عوامل اساسی اصلی اختلالات عاطفی را برطرف می کند ، میتواند  یک استراتژی درمانی موثر برای افراد مبتلا به اختلالات همزمان عاطفی باشد و در کاهش استراتژی های تنظیم احساسات ناسازگار نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Maggioni E, Delvecchio G, Grottaroli M, Garzitto M, Piccin S, Bonivento C, et al. Common and different
neural markers in major depression and anxiety disorders: A pilot structural magnetic resonance imaging study.
Psychiatry Res Neuroimaging 2019; 290: 42-50.
2. Kessler RC, Sampson NA, Berglund P, Gruber M, Al-Hamzawi A, Andrade L, et al. Anxious and non-anxious
major depressive disorder in the world health organization world mental health surveys. Epidemiol Psychiatr Sci
2015; 24(3): 210-26.
3. Uher R, Payne JL, Pavlova B, Perlis RH. Major depressive disorder in DSM-5: Implications for clinical practice
and research of changes from DSM-IV. Depress Anxiety 2014; 31(6): 459-71.
4. Saris I, Aghajani M, van der Werff S, van der Wee N, Penninx B. Social functioning in patients with depressive
and anxiety disorders.Acta Psychiatr Scand 2017; 136(4):352-61.
5. Vidal-Ribas P, Brotman MA, Valdivieso I, Leibenluft E, Stringaris A. The status of irritability in psychiatry: a
conceptual and quantitative review. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016; 55(7): 556-70.
6. Hofmann SG, Sawyer AT, Fang A, Asnaani A. Emotion dysregulation model of mood and anxiety disorders.
Depress Anxiety 2012; 29(5): 409-16.
7. Shukla M, Pandey R. Identifying the transdiagnostic and unique domains of emotion regulation difficulties in
subclinical conditions of anxiety and co-occurring anxiety-depression. Curr Psychol 2021; 40: 2896-909.
8. Sloan E, Hall K, Moulding R, Bryce S, Mildred H, Staiger PK. Emotion regulation as a transdiagnostic
treatment construct across anxiety, depression, substance, eating and borderline personality disorders: A
systematic review. Clin Psychol Rev 2017; 57: 141-63.
9. Cloitre M, Khan C, Mackintosh M-A, Garvert DW, Henn-Haase CM, Falvey EC, et al. Emotion regulation
mediates the relationship between ACES and physical and mental health. Psychol Trauma. 2019; 11(1): 82-9.
10. Shahar B, Herr NR. Depressive symptoms predict inflexibly high levels of experiential avoidance in response
to daily negative affect: A daily diary study. Behav Res Ther 2011; 49(10): 676-81.
11. Rochefort C, Baldwin AS, Chmielewski M. Experiential avoidance: An examination of the construct validity
of the AAQ-II and MEAQ. Behav Ther 2018; 49(3): 435-49.
12. Dworsky CKO, Pargament KI, Wong S, Exline JJ. Suppressing spiritual struggles: The role of experiential
avoidance in mental health. J Contextual Behav Sci 2016; 5(4): 258-5.
13. Chou W-P, Lee K-H, Ko C-H, Liu T-L, Hsiao RC, Lin H-F, et al. Relationship between psychological
inflexibility and experiential avoidance and internet addiction: Mediating effects of mental health problems.
Psychiatry Res 2017; 257: 40-4.
14. Bardeen JR, Fergus TA. The interactive effect of cognitive fusion and experiential avoidance on anxiety,
depression, stress, and posttraumatic stress symptoms. J Contextual Behav Sci 2016; 5(1): 1-6.
15. Moroz M, Dunkley DM. Self-critical perfectionism, experiential avoidance, and depressive and anxious
symptoms over two years: A three-wave longitudinal study. Behav Res Ther 2019; 112: 18-27.
16. Spinhoven P, Drost J, De Rooij M, van Hemert AM, Penninx BW. A longitudinal study of experiential
avoidance in emotional disorders. Behav Ther 2014; 45(6): 840-50.
17. Farchione TJ, Fairholme CP, Ellard KK, Boisseau CL, Thompson-Hollands J, Carl JR, et al. Unified protocol
for transdiagnostic treatment of emotional disorders: A randomized controlled trial. Behav Ther 2012; 43(3):
666-78.
18. Barlow DH, Farchione TJ, Bullis JR, Gallagher MW, Murray-Latin H, Sauer-Zavala S, et al. The unified
protocol for transdiagnostic treatment of emotional disorders compared with diagnosis-specific protocols for
anxiety disorders: A randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2017; 74(9): 875-84.
19. Bullis JR, Sauer-Zavala S, Bentley KH, Thompson-Hollands J, Carl JR, Barlow DH. The unified protocol for
transdiagnostic treatment of emotional disorders: A preliminary exploration of effectiveness for group delivery.
Behav Modif 2015; 39(2): 295-321.
20. Ellard KK, Fairholme CP, Boisseau CL, Farchione TJ, Barlow DH. Unified protocol for the transdiagnostic
treatment of emotional disorders: Protocol development and initial outcome data. Cogn Behav Pract 2010; 17(1):
88-101.
21. Sauer-Zavala S, Boswell JF, Gallagher MW, Bentley KH, Ametaj A, Barlow DH. The role of negative
affectivity and negative reactivity to emotions in predicting outcomes in the unified protocol for the
transdiagnostic treatment of emotional disorders. Behav Res Ther 2012; 50(9): 551-7.
22. Sakiris N, Berle D. A systematic review and meta-analysis of the unified Protocol as a transdiagnostic emotion
regulation based intervention. Clin Psychol Rev 2019; 72: 101751.
23. de Ornelas Maia ACC, Sanford J, Boettcher H, Nardi AE, Barlow D. Improvement in quality of life and sexual
functioning in a comorbid sample after the unified protocol transdiagnostic group treatment. J Psychiatr Res 2017;
93: 30-6.
24. de Ornelas Maia ACC, Nardi AE, Cardoso A. The utilization of unified protocols in cognitive behavioral
therapy in transdiagnostic group subjects: A clinical trial. J Affect Disord 2015; 172: 179-83.
25. Laposa JM, Mancuso E, Abraham G, Loli-Dano L. Unified protocol transdiagnostic treatment in group format:
A preliminary investigation with anxious individuals. Behav Modif 2017; 41(2): 253-8.
26. Steele SJ, Farchione TJ, Cassiello-Robbins C, Ametaj A, Sbi S, Sauer-Zavala S, et al. Efficacy of the Unified
Protocol for transdiagnostic treatment of comorbid psychopathology accompanying emotional disorders
compared to treatments targeting single disorders. J Psychiatr Res 2018; 104: 211-6.
27. Nasiri F, Mashhadi A, Bigdeli I, Chamanabad AG, Ellard KK. Augmenting the unified protocol for
transdiagnostic treatment of emotional disorders with transcranial direct current stimulation in individuals with
generalized anxiety disorder and comorbid depression: A randomized controlled trial. J Affect Disord 2020; 262:
405-13.
28. Mohajerin B, Bakhtiyar M, Olesnycky OS, Dolatshahi B, Motabi F. Application of a transdiagnostic treatment
for emotional disorders to body dysmorphic disorder: A randomized controlled trial. J Affect Disord 2019; 245:
637-44.
29. Whelan-Goodinson R, Ponsford J, Schönberger M. Validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale to
assess depression and anxiety following traumatic brain injury compared with the Structured Clinical Interview
for DSM-IV. J Affect Disord 2009; 114(1-3): 94-102.
30. Lobbestael J, Leurgans M, Arntz A. Inter-rater reliability of the Structured Clinical Interview for DSM-IV
Axis I disorders (SCID I) and Axis II disorders (SCID II). Clin Psychol Psychother 2011; 18(1): 75-9.
31. Steer RA, Ranieri WF, Beck AT, Clark DA. Further evidence for the validity of the beck anxiety inventory
with psychiatric outpatients. J Anxiety Disord 1993; 7(3): 195-205.
32. Johnson SU, Hoffart A, Nordahl HM, Wampold BE. Metacognitive therapy versus disorder-specific CBT for
comorbid anxiety disorders: a randomized controlled trial. J Anxiety Disord 2017; 50: 103-12.
33. Kaviani H, Mousavi A. [Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory (BAI)].
Journal of Medical school of Tehran University of Medical Sciences 2008; 66(2): 136-40. (Persian)
34. Beck AT, Steer RA, Brown GK. [cited 1996]. Beck depression inventory (BDI-II). Available from:
http://www.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail.htm?Pid=015-8018-
370&Mode=summary.
35. Mazaheri M. Psychometric properties of the Persian version of the difficulties in emotion regulation scale)
DEES-6 and DEES-5-revised (in an Iranian clinical sample). Iran J Psychiatry 2015; 10(2): 115-22.
36. Bond FW, Hayes SC, Baer RA, Carpenter KM, Guenole N, Orcutt HK, et al. Preliminary psychometric
properties of the Acceptance and Action Questionnaire–II: A revised measure of psychological inflexibility and
experiential avoidance. Behav Ther 2011; 42(4): 676-88.
37. Abasi E, Fti L, Molodi R, Zarabi H. [Psychometric properties of the Persian version of acceptance and action
questionnaire-II]. Journal of psychological models and method 2013; 3: 65-80. (Persian)
38. Wilamowska ZA, Thompson-Hollands J, Fairholme CP, Ellard KK, Farchione TJ, Barlow DH. Conceptual
background, development, and preliminary data from the unified protocol for transdiagnostic treatment of
emotional disorders. Depress Anxiety 2010; 27(10): 882-90.