صفت‌های شخصیت مرزی؛ طیف ارزش ویژۀ شبکۀ همبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2020.17764

چکیده

مقدمه: شخصیت مرزی با تأثیرپذیری از عوامل متعدد، یک شبکۀ پیچیده محسوب می­شود و با روش­های آماری معمول در روانشناسی، ممکن است نتوان به یافته­های دقیقی در مورد آن دست یافت. هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ صفت­های شخصیت مرزی با استفاده از پویایی­های شبکه برای پژوهش در مورد عوامل تأثیرگذار بر آن بود.
روش کار: جامعۀ آماری شامل دوقلوهای همسان و ناهمسان (Mage=23.46; N=500، %40/74 زن؛ ملیت ایرانی) بود. ابزارهای پژوهش به صورت خودگزارشی بود. به منظور تحلیل داده­ها، شیوۀ حد آستانه برای حذف لینک­هایی که روابط ضعیف­تری داشتند استفاده شد. سپس، شبکۀ اسپارس و شیوۀ سهم مشارکت معکوس به کار رفت تا گره­های تأثیرگذار استخراج شوند.
یافته­ها: برای کل نمونه و دوقلوهای همسان، گره های دلبستگی ایمن به مادر و پدر تأثیرگذاری بالاتری بر ثبات شبکه (جلوگیری از علامت­ها) داشتند و در دوقلوهای ناهمسان، گرۀ دلبستگی ایمن به پدر بیشترین تأثیر را در ثبات شبکه داشت. در تمام گروه­ها، تأثیرگذارترین گره­ها در بی­ثباتی شبکه (حرکت به سمت ایجاد علامت­ها) مشکل­های بین­فردی، غفلت هیجانی و دلبستگی ناایمن به پدر بودند.
نتیجه­گیری: با توجه به غالب شدن عوامل محیطی در شرایط حد آستانه، اثر محیط بر وراثت برای شخصیت مرزی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها