دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1399 

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی تحریک نوری کورتکس مغز بر کاهش علایم افسردگی و تغییرات الکتروانسفالوگرافی کمی(QEEG)

صفحه 139-143

احمد علیپور؛ حدیث غفاری خلیق؛ مهدی یزدان ثابت؛ مریم زمانی؛ مهدیه صراف رضوی


تاثیر روش آموزش غیرخطی بر تبحر حرکتی و عزت‌نفس دختران چاق بیش‌فعال

صفحه 185-193

مهدی ابراهیمی توکلیان؛ بهزاد محمدی اورنگی؛ فرهاد قدیری؛ مجتبی محمد نژاد