دوره و شماره: دوره 22، شماره 1، آذر و دی 1398 

مقاله مروری

نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی - جبری: مطالعه مروری در پیشینه

صفحه 5-15

احسان گلی؛ محمد سعید عبد خدایی؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی


مقایسه اثربخشی تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال و درمان شناختی-رفتاری بر میزان اضطراب و افسردگی

صفحه 27-30

علیرضا سالمی خامنه؛ سعید بختیاری پور؛ فرح نادری؛ علیرضا حیدری؛ پروین احتشام زاده


اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان

صفحه 69-75

رزا صالحیان؛ اسحاق رحیمیان بوگر؛ جوانشیر اسدی؛ فرحناز قهرمان فر