علائم روانشناختی و راهبردهای مقابله ای پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به پنومونی کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

6 استاد گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: از زمان شیوع کروناویروس در سراسر جهان شرایط کاری پرسنل پزشکی به ویژه پرستاران بطور چشمگیری تغییر کرده و بیش از گذشته دچار اختلالات جسمی و روانی شده اند. هدف اصلی از این مطالعه بررسی علائم استرس، اضطراب، افسردگی و راهکارهای مقابله ای در پرستاران شاغل و تأثیر مکانیسم های مقابله بر بروز علائم در طول همه گیری کووید-19 بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی در طول ماه های آوریل و می 2020 انجام شد. 76 پرستار که مراقبت کننده از بیماران مبتلا به کووید-19در بیمارستان قائم مشهد بودند از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند. سپس توسط پرسشنامه های DASS-21 و راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس مورد ارزیابی قرار گرفتند. از آزمون من ویتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نسخه 16 SPSS استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که پرستاران از مشکلات روانی بسیاری رنج می برند. علائم استرس در 7/48٪، اضطراب در 6/77٪ و افسردگی در 5/60٪ پرستاران مشاهده شد. مهم ترین راهبرد بکار گرفته در آنها انواع متمرکز بر هیجان بود. آنالیز رگرسیون همبستگی مثبتی بین اختلالات روانشناختی و رویکردهای مبتنی بر هیجان و همچنین همبستگی منفی بین مهارت های مبتنی بر مسئله و بروز افسردگی نشان داد.
نتیجه گیری: شیوع کووید-19 شرایط بحرانی و فشارهای روانی بر پرسنل پرستاری را ایجاد کرده است. آموزش راهبردهای حل مسئله در جامعه پرستاری برای مقابله با چنین بحران های مرتبط با سلامتی کمک کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها