مقایسه ابعاد شخصیتی هگزاکو و حس انسجام در افراد مبتلا و غیر مبتلا به ملال جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف مقایسه ابعاد شخصیتی هگزاکوو حس انسجام در افراد مبتلا به ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا می باشد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش، افراد مبتلا به ملال جنسیتی مراجعه کننده به انیستیتوی روان پزشکی تهران طی سالهای 1393-1395 بودند و افراد غیر مبتلا از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در اردبیل انتخاب شدند. تعداد 60 نفر با روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های ابعاد شخصیتی هگزاکو و جهت گزینی زندگی آنتونونسکی برای سنجش حس انسجام بود. تحلیل آماری با کمک تحلیل واریانس چندمتغیری و تی مستقل و نرم افزار SPSS انجام گرفت.
نتایج: میانگین نمرات افراد مبتلا به ملال جنسیتی در مقایسه با گروه غیر مبتلا، در دو بعد شخصیتی گشودگی به تجربه(F=9.02, p <0.05) ، صداقت- فروتنی (F=8.09, p <0.05) و در حس انسجام (T=2.18, p <0.05) به طور معناداری بیشتر بود.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه می تواند نشانگر بهبود شخصیت، انسجام و وضعیت روانی افراد مبتلا به ملال جنسیتی بعد از عمل تغییر جنسیت باشد.

کلیدواژه‌ها