دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1395 
شیوع رفتارهای پرخاشگری در جمعیت عمومی شهر مشهد، ایران، 1393

صفحه 139-144

10.22038/jfmh.2016.6874

ویدا وکیلی؛ احمدرضا ظریفیان؛ فائزه موحدیان فر؛ منیبا بیجاری؛ ملیحه ضیائی