دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، آذر و دی 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه‌ی تک‌موردی

صفحه 10-21

10.22038/jfmh.2015.6172

ابراهیم اکبری؛ حمید پورشریفی؛ صمد فهیمی؛ زینب عظیمی؛ مجید محمود علیلو؛ احمد امیری پیچاکلایی؛ پریسا وحیدی مددلو