نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی در رابطه‌ی بهزیستی معنوی و امید در بیماران مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت‌الله آملی، آمل، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه: اگر چه سرطان، سلامت روان را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین مسئله در زمان بروز این بیماری، حس یاس و ناامیدی است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بهزیستی معنوی، سرسختی روان‌شناسی و حمایت اجتماعی ادراک شده بر امید در بیماران مبتلا به سرطان بود.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی-تحلیلی، از بین مراجعه‌کنندگان زن مبتلا به سرطان در دامنه‌ی سنی 75-17 سال به مجتمع درمانی تخصصی و فوق تخصصی باغبان شهر ساری در پاییز 1393، تعداد 198 نفر به طور داوطلب با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقیاس بهزیستی معنوی، مقیاس سرسختی اهواز، مقیاس حمایت اجتماعی و مقیاس امید اشنایدر بود. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم‌افزارهای آماری SPSS نسخه‌ی 22 و AMOS-20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های حاصل از مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد که تاثیر مستقیم (001/0=P) و غیر مستقیم (016/0=P) بهزیستی معنوی بر امید بیماران مبتلا به سرطان، مثبت و معنی‌دار بود.
نتیجه‌گیری: در بیماران زن مبتلا به سرطان، تاثیر مثبت بهزیستی معنوی بر امید، از طریق نقش میانجی سرسختی روان‌شناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده، قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها