تاثیر 8 هفته تمرین ایروبیک بر عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال یادگیری از چالش‌برانگیزترین اختلالات در زمینه‌ی روان‌شناسی و آموزش و پرورش است. یکی از ویژگی‌های مهم کودکان دارای اختلال یادگیری، اختلال درکارکردهای حافظه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری بود.
 روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش، 45 نفر از دانش‌آموزان دختر 8 ساله مبتلا به اختلال یادگیری شهرستان سرایان در سال تحصیلی 93-1392 بودند که30 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه 15 نفری شاهد و آزمون قرار گرفتند. در ابتدا از طریق مصاحبه با کودک و والد، بررسی پیشینه و اجرای آزمون وکسلر اختلال یادگیری در این افراد تایید شد. به منظور ارزیابی عملکرد شناختی از آزمون وکسلر تجدید نظر شده‌ی کودکان استفاده شد. سپس گروه آزمون به مدت 8 هفته برنامه‌ی تمرین درمانی ایروبیک را دریافت کردند. تحلیل آماری با استفاده از روش توصیفی، تحلیل واریانس و با کمک نرم‌افزارSPSS  نسخه‌ی 18 انجام شد.
 یافته‌ها: بنا بر نتایج این تحقیق، 8 هفته تمرینات ایروبیک بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد تاثیر معنی‌داری داشته است (05/ 0P<).
 نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تمرینات ایروبیک می‌تواند به عنوان یک روش       غیر تهاجمی و غیر دارویی تاثیر مثبتی بر بهبود عملکرد شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها