ویژگی‌های شخصیتی نوجوانان بزه‌کار کانون اصلاح و تربیت: مقایسه‌ی نمرات مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان بر اساس جرایم جنسی و غیر جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده-ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان، انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 استادیار پژوهشکده‌ی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: جرایم جنسی در نوجوانان، از جمله جرایمی هستند که هزینه‌های مادی و اجتماعی فراوانی در پی دارند و شناخت ویژگی‌های این دسته از نوجوانان بزه‌کار امری ضروری است. هدف از این پژوهش، مقایسه‌ی نمرات مقیاس‌های بالینی و اعتباری پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان، در نوجوانان بزه‌کار جنسی و غیر جنسی ساکن کانون اصلاح و تربیت است.
روش‌کار: این مطالعه‌ی توصیفی علی-مقایسه‌ای در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران در سال 1392 انجام گرفت. تعداد 86 نوجوان بزه‌کار با جرایم غیر جنسی و 20 نفر با جرایم جنسی، به روش در دسترس انتخاب شده و به سئوالات پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان پاسخ دادند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری انجام گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرات تمام زیرمقیاس‌های گروه بزه‌کار جنسی بالاتر از میانگین نمرات گروه بزه‌کار غیرجنسی بود اما تنها در زیرمقیاس بالینی افسردگی (03/0=P) و زیرمقیاس اعتباری نابسامدی نوع یک (04/0=P) دو گروه، تفاوت معنی‌داری داشتند.
نتیجه‌گیری: نوجوانان بزه‌کار جنسی در اکثر مقیاس‌های پرسش‌نامه‌ی چندوجهی شخصیتی مینه‌سوتا-نوجوانان که توصیفی از ویژگی‌های افراد و سازگاری هیجانی آن‌ها است، تفاوتی با نوجوانان بزه‌کار غیر جنسی ندارند و تفاوت عمده‌ی آن‌ها این است که نمرات بزه‌کاران جنسی در شاخصی که عدم رضایت کلی از زندگی، ناامیدی و روحیه‌ی پایین را نشان می‌دهد بیشتر است. از این نتایج می‌توان در ارزیابی و درمان این دسته از بزه‌کاران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها