دوره و شماره: دوره 18، شماره 5، مرداد و شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

1. نقش هوش هیجانی و عاطفه‌ی مثبت و منفی در تاب‌آوری زنان باردار نخست‌زا

صفحه 243-248

جابر علیزاده گورادل؛ مهری مولایی؛ اصغر پوراسمعلی


5. اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری بر افسردگی و امید به زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت ب

صفحه 272-278

وحید جعفرنیا؛ مرتضی بادله؛ حمید سیفی؛ جعفر حسنی؛ مهدی مدنی‌فر