بررسی رابطه‌ی سبک‌های رهبری مدیران با سلامت روان کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 پزشک، مسئول مرکز ازدواج گل یاس اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مراکز بهداشت و درمان، یکی از بسترهای حیاتی تحقق سلامت افراد جامعه هستند و سلامت روان کارکنان آن‌ها  به منظور ارایه‌ی خدمت موثر به جامعه، بسیار ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک‌های رهبری مسئولان مراکز بهداشت و درمان و ارتباط آن با وضعیت سلامت روان کارکنان مراکز بهداشت و درمان اصفهان تدوین گردیده است.  
روش‌کار: نمونه‌ی این پژوهش توصیفی در مقطع مهر تا بهمن 1392 شامل 217 نفر از کارکنان 18 مرکز بهداشت و درمان شهر اصفهان بود که  به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، خوشه‌ای و تصادفی از میان 500 نفر از کارکنان شاغل با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی چند‌عاملی رهبری (MLQ) و پرسش‌نامه سلامت روان گلدبرگ (28- GHQ) بوده است. داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سبک رهبری و سلامت روان کارکنان، رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد (399/0=P). هم‌چنین، رابطه‌ی بین سبک‌های رهبری تحولی، تبادلی و عدم مداخله‌گر با سلامت روان کارکنان معنی‌دار نبود (به ترتیب 247/0=P، 139/0=P و 403/0=P).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، به نظر می‌رسد عوامل دیگری به جز سبک‌های رهبری مدیران نیز در سلامت روان تاثیر دارد و می‌توان از کارگاه‌های آموزشی برای ارتقای سلامت روان کارکنان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها