میزان شیوع اختلال فوبیای اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهرستان ابهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری بهداشت روان، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، ابهر، ایران

2 استادیار مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

3 دانشجوی دکترای آموزش و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: فوبیای اجتماعی یکی از شایع‌ترین اختلالات اضطرابی سنین نوجوانی است. این اختلال دارای اثرات منفی بر سلامت کلی و عمکرد این گروه از افراد جامعه می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع فوبیای اجتماعی در دانش‌آموزان  مقطع متوسطه‌ی شهرستان ابهر انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، تعداد 5526 دانش‌آموز مقطع متوسطه‌ی شهرستان ابهر در طول سال تحصیلی 1390-1389 از هر دو جنس با نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مشارکت‌کننده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ی لایبویتز و مشخصات جمعیت‌شناختی با رعایت اصل گمنامی مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل‌های آماری و توصیف داده‌ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و به منظور تعیین و مقایسه‌ی نسبت شیوع اختلال فوبیای اجتماعی بر اساس متغیرهای زمینه‌ای از مجذور خی و نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 17 استفاده شد.
یافته‌ها: شیوع کلی فوبیای اجتماعی در جمعیت مورد بررسی 2/17 درصد بود.  جنسیت مونث (000/0=P)، سن (001/0=P)، تجرد (001/0=P)، کم‌جمعیت بودن خانواده (003/0=P)، تحصیلات والدین در حد ابتدایی و متوسط (001/0=P)، خانه‌دار بودن مادر (012/0=P)، شغل آزاد پدر (000/0=P)، شهرنشینی (000/0=P) و درآمد متوسط خانواده (000/0=P)  با میزان شیوع بالاتر اختلال ارتباط دارند.
نتیجه‌گیری: اختلال فوبیای اجتماعی در میان دانش‌آموزان مقطع متوسطه‌ی شهرستان ابهر از شیوع بالایی برخوردار است. یافته‌های مطالعه می‌تواند به تصمیم‌گیرندگان سلامت و بهداشت در اجرای نوعی راهبرد جامع در جمعیت مورد مطالعه در راستای مداخلات عرصه‌ی ارتقای سلامت روان و جلوگیری از ابتلا به اختلال فوبیای اجتماعی، کمک‌ نماید.

کلیدواژه‌ها