همبسته‌های تعارض نقش جنسیتی دانشجویان: تعارض نقش جنسیتی می‌تواند بهزیستی روان‌شناختی را پیش‌بینی‌کند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: در تحقیقات مختلف، تعارض نقش جنسیتی به عنوان یکی از همبسته‌های مشکلات روان‌شناختی معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط تعارض نقش جنسیتی و بهزیستی روان‌شناختی در بین دانشجویان بود.
روش‌کار: در این مطالعه‌ی توصیفی-همبستگی، 200 نفر دانشجوی مرد به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از میان دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 92-1391 انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس تعارض نقش جنسیتی اونیل و همکاران (1986) و مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف (2002) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندمتغیره، تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از روی مولفه‌های موفقیت، قدرت، رقابت می‌توان مولفه‌های پذیرش خود (01/0>P)، خودمختاری و تسلط بر محیط  (05/0>P) را پیش‌بینی کرد. هیجان‌پذیری محدود بر روابط مثبت (05/0>P) و رشد فردی (01/0>P) تاثیر معنی‌داری دارد و تعارض بین کار وروابط خانوادگی اثر معنی‌داری بر روابط مثبت (05/0>P)، تسلط بر محیط (01/0>P) و زندگی هدف‌مند (01/0>P) دارد. هم‌چنین تعارض نقش جنسیتی 42 درصد از واریانس بهزیستی روانی را درمیان دانشجویان تبیین می‌کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، با داشتن اطلاعاتی در مورد وضعیت تعارض نقش جنسیتی می‌توان در مورد بهزیستی روان‌شناختی افراد پیش‌بینی‌هایی به عمل آورد. به طوری که افراد با تعارض کمتری در نقش جنسیتی برخوردارند بهزیستی روان‌شناختی بهتری دارند.

کلیدواژه‌ها