آنتی‌بادی پروتئین شوک حرارتی 27 و سوء‌مصرف آمفتامین و سایر مواد مخدر: یک مقاله‌ی مروری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

روان‌پزشک، طبس، ایران

چکیده

مقدمه: بیان آنتی‌بادی شوک حرارتی (HSP) در سیستم اعصاب مرکزی در استرس‌های مختلف مانند هیپوترمی، هیپوکسی، آسیب تروماتیک و صرع پایدار و سوء‌مصرف مواد دیده می‌شود. از سویی HSP به عنوان یک محافظ مولکولی برای پروتئین‌های آسیب‌دیده‌ی سلولی نیز مطرح است. در این مطالعه‌ی مروری به بررسی و جمع‌بندی مقالات مرتبط با نقش پروتئین شوک حرارتی در روان‌پریشی ناشی از سوء‌مصرف مواد پرداخته شده است.
روش‌کار: در این مطالعه مروری نظام مند، کلیه مقالات چاپ شده تا دسامبر 2014 به دو زبان فارسی و انگلیسی در زمینه ارتباط پروتئین شوک حرارتی و سوء مصرف مواد انجام شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعات از طریق پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، بانک اطلاعات نشریات کشور،Science Direct، Ovid، Google Scholar ، PubMed، CINAHL  و با استفاده از کلیدواژه‌های پروتئین شوک حرارتی 27 و سوء مصرف مواد، به دست آمد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها از فرم استخراج داده‌ها که بر اساس هدف پژوهش طراحی شده بود، استفاده گردید. نتیجه‌ی این جستجو دست‌یابی به 11 مقاله‌ی مرتبط با موضوع بودکه از این میان 5 مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورود از مطالعه حذف و 6 مطالعه وارد پژوهش شدند.
یافته‌ها: از 6 مطالعه‌ی مورد بررسی، قدیمی‌ترین مربوط به سال 2001  و جدیدترین آن‌ها در سال 2014 انجام شده بود. 3 مورد (50%) از مطالعات روی رت (rat) و 3 مورد (50%) روی موش انجام گرفته بود. 4 مورد از مقالات سوء‌مصرف مورفین، 1 مورد سوء‌مصرف آمفتامین و یک مورد سوء‌مصرف فنوباربیتال بود.
نتیجه‌گیری: تمامی مطالعات نشان می‌دهند که پروتیئن شوک حرارتی 27 پس از ترک مواد، افزایش می‌یابد و به نظر می‌رسد دارای اثر محافظت‌کننده از آسیب باشد.

کلیدواژه‌ها