دوره و شماره: دوره 23، شماره 6، آذر و دی 1400 
مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق

صفحه 417-424

10.22038/jfmh.2021.19324

Azadeh Gilanipour؛ Shirin Shojaeifar؛ Fatemeh Alidoosti؛ Mohsen Nematy؛ Masoud Moghaddaszadeh Bazzaz