بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده ازاپلیکیشن تلفن همراه بر فشار بارمراقبتی ناشی از نگهداری بیماران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکترای علوم اعتیاد، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی تاثیرآموزش مراقبین سالمندان مبتلا به اختلالات شناختی با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه بر فشار مراقبتی ناشی از نگهداری بیماران انجام گردید.
روش کار: در این مطالعه، 60 نفراز مراقبت کنندگان بیماران سالمند مبتلا به اختلالات شناختی در بیمارستان روان پزشکی ابن سینا شهر مشهد از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون علاوه بر دریافت آموزش های معمول، از طریق اپلیکیشن تلفن همراه نیزآموزش هایی را دریافت نمودند ولی گروه شاهد فقط آموزش های معمول را دریافت نمودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه فشار مراقبتی 22 سوالی زاریت بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-16 استفاده شد.
یافته ها: نمره فشار بارمراقبین بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تفاوت معنی‌داری دارد (001/0>P). همچنین مقایسه میانگین نمره فشار بار مراقبتی بعد از مداخله بر حسب گروه و تحصیلات، گروه و جنسیت وهمچنین بر حسب گروه و نسبت مراقبین با سالمندان تفاوت معنی‌داری داشت. (p=0.037)، (p=0.16 )، (p=0.046). ولی در مقایسه میانگین نمره فشار بار مراقبتی بعد از مداخله از نظرگروه و مشکل حرکتی بیماران تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(174/0=P).
نتیجه گیری :آموزش با اپلیکیشن تلفن همراه می تواند درکاهش فشار بار مراقبتی مراقبین از بیماران سالمند مبتلا به اختلالات شناختی، اثر داشته باشد. همچنین میزان فشاربارمراقبتی براساس میزان تحصیلات، جنسیت و نسبت مراقبین با بیمار، متفاوت است. بنابراین استفاده از روش های آموزشی از طریق تلفن همراه که روشی کم هزینه می باشد در محیط های درمانی جهت بیماران و خانواده های آنها توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها