اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Ph.D. in clinical psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

2 Ph.D. in psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran

3 Ph.D. in psychology, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD)، اخیرا در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. اختلال ROCD، اختلال ناتوان کننده ای هست که تاثیرات منفی زیادی بر زندگی زوجین بر جای می گذارد. سوال پژوهش کنونی این بود که نشانه ها، علل و پیامدهای اختلال ROCD در نمونه ای از فرهنگ ایرانی چگونه است؟
روش‌ کار: در پژوهش کنونی، 47 فرد مشکوک به اختلال ROCD مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند. نسخه پژهشی مصاحبه ساختاریافته بالینی برای DSM-5 (SCID-5-RV)، ابزار مطالعه کنونی بود. افراد نمونه از دانشگاه های مختلف تهران از قبیل دانشگاه تهران، شهیدبهشتی، تربیت مدرس، شاهد، خوارزمی، امیرکبیر، صنعتی شریف و خواجه نصیر در بازه زمانی 2018 تا 2020 بر اساس نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند. روش تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه کیفی پژوهش کنونی، بر اساس گراندد تئوری با رویکرد گلایزر بود که به صورت دستی نتایج جمع آوری و کدگذاری شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که اختلال ROCD نتیجه سه مقوله‌ی افکار تکرار شونده راجع به ویژگی های همسر، افکار تکرار شونده راجع به همسر و رفتارهای تکراری راجع به همسر است. فاکتورهای زیربنایی عبارت بود از باورهای وسواسی، شرایط محیطی و اختلالات دیگر، و فاکتورهای آشکارساز عبارت بودند از موقعیت های محرک محیطی و افکار یا تصاویر ذهنی. پیامدهای کوتاه مدت، تفکر، هیجان و رفتار خاص را در بر گرفت؛ و پیامدهای طولانی مدت، تاثیر بر همسر فرد و نشانه های افسردگی و پرخاشگری را شامل شد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج، می توان گفت بر اساس چهارچوب DSM-5، ROCD نوعی از اختلال OCD با تم ارتباطی به شمار می رود.  

کلیدواژه‌ها


1. Doron G, Szepsenwol O, Derby D, Nahaloni E. [Relationship-related obsessive-compulsive phenomena: The case
of relationship-centered and partner-focused obsessive compulsive symptoms]. Psicoterapia Cognitivae
Comportamentale 2012; 1: 71-82. (Italian)
2. Doron G, Derby DS, Szepsenwol O. Relationship obsessive compulsive disorder (ROCD): A conceptual
framework. J Obsessive Compuls Relat Disord 2014; 3: 169-80.
3. Doron G, Derby D, Szepsenwol O. “I can’t stop thinking about my child's flaws”: An investigation of parental
preoccupation with their children's perceived flaws. J Obsessive Compuls Relat Disord 2017; 14: 106-11.
4. Frost RO, Steketee G. Cognitive approaches to obsessions and compulsions: Theory, assessment, and treatment.
United Kingdom: Oxford; 2002.
5. Salkovskis PM. Obsessional-compulsive problems: A cognitive-behavioral analysis. Behav Res Ther 1985; 23:
571-83.
6. Salkovskis PM. Cognitive-behavioural factors and the persistence of intrusive thoughts in obsessional problems.
Behav Res Ther 1989; 27: 677-82.
7. Salkovskis PM. Cognitive-behavioral approaches to the understanding of obsessional problems. In: Rapee RM.
(editor). Current controversies in the anxiety disorders. New York: Guilford; 1996: 103-34.
8. Taylor S. Cognition in obsessive-compulsive disorder. In: Frost RO, Steketee G. (editors). Cognitive approaches
to obsessions and compulsions: Theory, assessment, and treatment. United Kingdom: Oxford; 2002: 1-12.
9. Sica C, Taylor S, Arrindell WA, Sanavio E. A cross-cultural test of the cognitive theory of obsessions and
compulsions: A comparison of Greek, Italian, and American individuals—a preliminary study. Cognit Ther Res
2006; 30: 585-97.
10. McHugh O’Leary EM. Cognitive appraisal model of obsessive compulsive disorder (OCD): Recent advances. N
Z Clin Psychologist 2007; 17: 2-8.
11. Clark DA. Cognitive-behavioural therapy for OCD. New York: Guilford; 2004.
12. Obsessive Compulsive Cognitions Working Group (OCCWG). Cognitive assessment of obsessive-compulsive
disorder. Behav Res Ther1997; 35: 667-81.
13. Doron G, Talmor D, Szepsenwol O, Derby DS. [Relationship-centered obsessive compulsive phenomena].
Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale 2012; 18: 79-90. (Italian)
14. Rachman SJ. A cognitive theory of obsessions. Behav Res Ther 1997; 35: 793-802.
15. Rachman SJ. A cognitive theory of obsessions: Elaborations. Behav Res Ther 1998; 36: 385-401.
16. Melli G, Bulli F, Doron G, Carraresi C. Maladaptive beliefs in relationship obsessive compulsive disorder
(ROCD): Replication and extension in a clinical sample. J Obsessive Compuls Relat Disord 2018; 18: 47-53.
17. Kleinman A. Rethinking psychiatry: From cultural category to personal experience. New York: Free Press; 1988.
18. Rogler LH, Cortes DE. Help-seeking pathways: A unifying concept in mental health care. Am J Psychiatry 1993;
150: 554-61.
19. U. S. Department of Health and Human Services (USDHHS). Mental health: Culture, race, ethnicity- A
supplement to mental health: A report of the surgeon general. USA: Substance Abuse and Mental Health Services
Administration; 2001.
20. Clark DA, Inozu M. Unwanted intrusive thoughts: Cultural, contextual, covariational, and characterological
determinants of diversity. J Obsessive Compuls Relat Disord 2014; 3: 195-204.
21. Sica C, Novara C, Sanario E. Culture and psychopathology: Superstition and obsessive- compulsive cognition`s
and symptoms in a non-clinical Italian sample. Pers Individ Dif 2002; 32: 1001-12.
22. Bernstein DM. Anxiety disorders. In: Tseng W, Streltzer J. (editors). Culture and psychopathology. New York:
Brunner/Mazel; 1997: 1-27.
23. Good BJ, Kleinman AM. Culture and anxiety: cross-cultural evidence for the patterning of anxiety disorders. In:
Tuma AH, Maser JD. (editors). Anxiety and the anxiety disorders. New York: Lawrence Erlbaum Associates; 1985:
297-323.
24. Sadeghian H, Khodaei Ardakani MR, Eskandari H, Tamizi Z, Khodaii A. [Evaluation of symptoms of obsessivecompulsive disorder in patients referred to health centers in Tehran]. Psychiatric nursing 2013; 1: 21-29. (Persian)
25. Glaser BG. Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory. Mill Valley, CA:
Sociology Press; 1978.
26. Hooman HA. [Practical guide to qualitative research]. Tehran: SAMT; 2014. (Persian)
27. Zakai MS. [Theory and method in qualitative research]. Social science quarterly 2002; 9: 41-69. (Persian)
28. Mohammadi B. [An introduction to qualitative research methodology]. Tehran: Institute of Humanities and
Cultural Studies; 2008. (Persian)
29. First MB, Spitzer RL, Williams JBW, Karg RS. Structured Clinical Interview for DSM-5 Disorders (SCID-5-
CV): Clinician version. Arlington, VA: American Psychiatric Publishing Incorporated; 2015.
30. Doron G, Derby DS, Szepsenwol O, Talmor D. Tainted love: Exploring relationship-centered obsessivecompulsive symptoms in two non-clinical cohorts. J Obsessive Compuls Relat Disord 2012; 1: 16-24.
31. Doron G, Derby D, Szepsenwol O, Talmor D. Flaws and all: Exploring partner- focused obsessive-compulsive
symptoms. J Obsessive Compuls Relat Disord 2012; 1: 234-43.
32. Setareh Forouzan A, Mohammadkhani P, Hoshyari Z, Abbasi A. [Coordinates of structured clinical interview
psychometrics for mental disorders statistical and diagnostic booklet version 5 and its clinical application in Iran].
Research project. Tehran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2018. (Persian)
33. Shabani A. [Evaluation of psychometric characteristics of structured clinical interviews for DSM-5- clinical
version (SCID-5-CV) in the population of patients with psychiatric disorders in Tehran]. Research project. Tehran:
Iran University of Medical Sciences; 2019. (Persian)
34. Heath H, Cowley S. Developing a grounded theory approach: a comparison of Glaser and Strauss. Int J Nurs
Stud 2004; 41: 141-50.
35. Ferasat Khah M. [Qualitative research in the social sciences, with emphasis on "grounded theory" (GTM)].
Tehran: Agah; 2016. (Persian)
36. Hyrkas K, Appelqvist-Schmidlechner K, Oksa L. Validating an instrument for clinical supervision using an
expert panel. Int Nurs Stud 2003; 40: 619-25.
37. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical
psychiatry. 5th ed. North American: Wolters Kluwer; 2015.
38. Rachman S, De Silva P. Abnormal and normal obsessions. Behav Res Ther 1978; 16: 233-48.
39. Bloch MH, Landeros-Weisenberger A, Rosario MC, Pittenge C, Leckman JF. Meta-analysis of the symptom
structure of obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry 2008; 165: 1532-42.
40. Williams MT, Farris SG, Turkheimer E, Pinto A, Ozanick K, Franklin ME, et al. The myth of the pure obsessional
type in obsessive-compulsive disorder. Depress Anxiety 2011; 28: 495-500.
41. Juang Y, Liu C. Phenomenology of obsessive-compulsive disorder in Taiwan. Psychiatr Clin Neurosci 2001; 55:
623-7.
42. Cobey KD, Buunk AP, Roberts SC, Klipping C, Appels N, Zimmerman Y, et al. Reported jealousy differs as a
function of menstrual cycle stage and contraceptive pill use: A within-subjects investigation. Evol Hum Behav 2012;
33: 395-401.
43. Pinto R, Arantes J. The relationship between sexual and emotional promiscuity and infidelity. Athens journal of
social sciences 2016; 4: 385-98.
44. Zengel B, Edlund J, Sagarin B. Sex differences in jealousy in response to infidelity: Evaluation of demographic
moderators in a national random sample. Pers Individ Dif 2013; 54: 47-51.
45. Vangelisti AL, Gerstenberger M. Communication and marital infidelity. In: Duncombe J, Harrison K, Allan G,
Marsden D. (editors). The state of affairs: Explorations in infidelity and commitment. Mahwah: Erlbaum; 2004: 59-
78.
46. Rokach A, Philibert-Lignières G. Intimacy, loneliness and infidelity. Open Psychol J 2015; 8: 71-77.
47. Christian-Herman J, O'Leary KD, Avery-Leaf S. The impact of severe negative events in marriage on depression.
J Soc Clin Psychol 2001; 20: 24-40.
48. De Smet O, Buysse A, Brondeel R. Effect of the breakup context on unwanted pursuit behavior perpetration
between former partners. J Forens Sci 2011; 56: 934-41.
49. Rusbult CE. Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. J Experim
Soc Psychol 1980; 16: 172-86.
50. Burnett R. Encyclopedia of personal relationships. 7th ed. New York: Marshall Cavendish; 1990.
51. Croyle KL, Waltz J. Emotional awareness and couples’ relationship satisfaction. J Marit Fam Ther 2002; 28:
435-44.
52. Lavalekar A, Kulkarni P, Jagtap P. Emotional intelligence and marital satisfaction. J Psychiatr Res 2015; 5: 185-
94.
53. Burns D. The perfectionist’s script for self-defeat. Psychol Today 1980: 34-51.
54. Burns D. The spouse who is a perfectionist. Medical aspects of human sexuality 1983; 17: 219-30.
55. Wells A, Mathews G. Attention and emotion: a clinical perspective. United Kingdom: Erlbaum; 1994.
56. Abramowitz JS, Whiteside S, Kalsy SA, Tolin DF. Thought control strategies in obsessive-compulsive disorder:
a replication and extension. Behav Res Therapy 2003; 41: 529-40.
57. Rachman S. A cognitive theory of compulsive checking. Behav Res Ther 2002; 40: 625-39.
58. Müller J, Roberts JE. Memory and attention in obsessive-compulsive disorder: A review. J Anxiety Disord 2005;
19: 1-28.
59. Tolin DF, Woods CM, Abramowitz JS. Relationship between obsessive beliefs and obsessive-compulsive
symptoms. Cognit Ther Res 2003; 27: 657-69.
60. De Oliveira IR. Standard and innovative strategies in cognitive behavior therapy. Croatia: InTech Press; 2012.
61. Wilson KA, Chambless DL. Inflated perceptions of responsibility and obsessive-compulsive symptoms. Behav
Res Ther 1999; 37: 325-35.
62. Carpenter L, Chung MC. Childhood trauma in obsessive compulsive disorder: The roles of alexithymia and
attachment. Psychol Psychother 2011; 84: 367-88.
63. Givi AM, Hassan Abi M. [Evaluation of obsessive-compulsive personality disorder in patients with obsessivecompulsive disorder referred to psychiatric clinics 2002-2003]. MD. Dissertation. Kermanshah University of
Medical Sciences, 2004. (Persian)
64. Fava M, Nierenberg AA, Quitkin FM, Zisook S, Pearlstein T, Stone A, et al. A preliminary study on the efficiency
of sertraline and imipramine on anger attacks in atypical depression and dysthymia. Psychopharmacol Bull 1997;
33: 101-3.
65. Fava M, Rappe SM, West J, Herzog DB. Anger attacks in eating disorders. Psychiatr Res 1995; 56: 205-12.
66. Fava M, Rosenbaum JF, McCarthy M, Pava J, Steingard R, Bless E. Anger attacks in depressed outpatients and
their response to fluoxetine. Psychopharmacol Bull 1991; 27: 275-9.
67. Fava M, Rosenbaum JF, Pava JA, McCarthy MK, Steingard RJ, Bouffides E. Anger attack in unipolar depression,
Part 1: Clinical correlates and response to fluoxetine treatment. Am J Psychiatry 1993; 150: 1158-63.
68. Fava M, Vuolo RD, Wright EC, Nierenberg AA, Alpert JE, Rosenbaum JF. Fenfluramine challenge in unipolar
depression with and without anger attacks. Psychiatr Res 2000; 94: 9-18.
69. Rosenbaum JF, Fava M, Pava JA, McCarthy MK, Steingard RJ, Bouffides E. Anger attacks in unipolar
depression, Part 2: Neuroendocrine correlates and changes following fluoxetine treatment. Am J Psychiatry 1993;
150: 1164-8.
70. Gould RA, Ball S, Kaspi SP, Otto MW, Pollack MH, Shekhar A, et al. Prevalence and correlates of anger attacks:
a two site study. J Affect Disord 1996; 39: 31-8.
71. Whiteside SP, Abramowitz JS. Obsessive compulsive symptoms and expression of anger. Cognit Ther Res 2004;
28: 259-68.
72. Fletcher GJO, Simpson JA, Thomas G. Ideals, perceptions, and evaluations in early relationship development. J
Pers Soc Psychol 2000; 79: 933-40.
73. Overall NC, Fletcher GJO, Simpson JA. Regulation processes in intimate relationships: The role of ideal
standards. J Pers Soc Psychol 2006; 91(4): 662-85.