دوره و شماره: دوره 23، شماره 5، مهر و آبان 1400 

مقاله پژوهشی

مکانیسم های مقابله ای در اقدام کنندگان به خودکشی

صفحه 317-322

10.22038/jfmh.2021.19151

Mohammad Khajedalui؛ Hoda Khatibi Moghadam؛ Fateme Goldani؛ Akram Nojar؛ Majid Khadem-Rezaiyan