مقایسه فرآیندهای شناختی و تکانشی در افراد چاق و غیر چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی حکمت رضوی، مشهد، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران

3 استادیار گروه علوم اجتماعی، روان شناسی و مشاوره، دانشگاه خیام، مشهد، ایران

4 استاد تغذیه بالینی، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: شناسایی عوامل شناختی و رفتاری عامل چاقی و اضافه وزن و نیز متغیرهای موثر بر روند درمان می تواند به بهبود روند درمان چاقی و دستیابی به نتایج درمانی طولانی مدت کمک کند.
 
روش‌ کار: در این مطالعه توصیفی در سال 1398، 100 داوطلب زن به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور مساوی به دو گروه افراد دارای اضافه وزن و چاق و افراد با وزن طبیعی تقسیم شدند. برای تعیین حجم نمونه در هر گروه از نرم افزار G*Power استفاده شد. در هر گروه، ارتباط ضمنی مثبت، ظرفیت حافظه کاری و تکانشگری اندازه‌گیری شد.
 
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره با کنترل اثر سن، تاثیر گروه را بر ارقام ارتباط ضمنی مثبت (59/0=P، 28/0=F) و ظرفیت حافظه کاری (74/0=P، 10/0=F) نشان داد. به عبارت دیگر، گروه های چاق و غیر چاق از نظر ارتباط ضمنی مثبت و ظرفیت حافظه کاری تفاوت معنی داری نداشتند اما نتایج برای متغیر تکانشگری از نظر آماری معنی‌دار بود (03/0=P، 06/7=F).
 
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که تکانشگری به عنوان یک ویژگی شخصیتی، نقش مهمی در موفقیت یا شکست رژیم گیرندگان دارد. افراد با شاخص توده بدنی بالا که به عنوان چاق طبقه بندی می شوند، بیشتر احتمال دارد که تکانشگری را تجربه کنند.

کلیدواژه‌ها