دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400 
ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری

صفحه 171-180

10.22038/jfmh.2021.18582

Mohammad Javad Asghari Ebrahim Abad؛ Milad Shirkhani؛ Mohammadreza Mazloomzadeh؛ Sepehr Maghsoudi؛ Faezeh Salayani


ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی

صفحه 181-189

10.22038/jfmh.2021.18583

Shahrzad Sanjari؛ Ali Kamali؛ Azita AmirFakhraei؛ Mohammad Reza Mohammadi Soleimani؛ Eshrat Karimi Afshar