دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400 
ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری

صفحه 171-180

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ میلاد شیرخانی؛ محمدرضا مظلوم زاده؛ سپهر مقصودی؛ فائزه صلایانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی

صفحه 181-189

شهرزاد سنجری؛ علی کمالی؛ آزیتا امیر فخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار


بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی

صفحه 219-224

سید آریا حجازی؛ علی طلائی؛ نازیلا بدیعیان موسوی؛ اکرم فتوت؛ شبنم نیرومند