دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، خرداد و تیر 1400 
3. ارتباط ترس از کرونا با اضطراب مرگ: نقش میانجی‌گری سیستم‌ بازداری رفتاری

صفحه 215-225

محمدجواد اصغری ابراهیم آباد؛ میلاد شیرخانی؛ محمدرضا مظلوم زاده؛ سپهر مقصودی؛ فائزه صلایانی


4. ساخت و اعتباریابی مقیاس خودگزارشی خشونت در زنان ایرانی

صفحه 226-234

شهرزاد سنجری؛ علی کمالی؛ آزیتا امیر فخرایی؛ محمدرضا محمدی سلیمانی؛ عشرت کریمی افشار


8. بررسی همه گیرشناسی مبتلایان به نارضایتی جنسیتی مراجعه کننده به پزشکی قانونی خراسان رضوی

صفحه 266-274

سید آریا حجازی؛ علی طلائی؛ نازیلا بدیعیان موسوی؛ اکرم فتوت؛ شبنم نیرومند