دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399 

مقاله مروری

Evolutionary and genetic origin of suicide

صفحه 3-12

10.22038/jfmh.2021.17940

Sajjad Rashid؛ Mohsen Rashid؛ Ahmadreza Kiani