دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1399 

مقاله مروری

خاستگاه تکاملی و ژنتیکی خودکشی

صفحه 3-12

سجاد رشید؛ محسن رشید؛ احمدرضا کیانی


اثربخشی درمان فراتشخیصی در نشانگان بالینی، تنظیم شناختی هیجان و تحمل آشفتگی دانشجویان

صفحه 49-56

آفرین صادقی اردوبادی؛ زهرا باقرزاده گل مکانی؛ مهدی امیری؛ احمد منصوری