دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400