دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، مرداد و شهریور 1400 

مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس و معنویت درمانی برسلول‌های CD4 بیماران ایدز

صفحه 225-232

10.22038/jfmh.2021.18951

افشین طیبی؛ ادیس کراسکیان موجمباری؛ حسن احدی؛ سعید ملیح الذاکرینی؛ امین رفیع‌پور


پیش بینی ‌کننده‌های رضایت زناشویی: مطالعه موردی کرمانشاه و همدان

صفحه 251-265

10.22038/jfmh.2021.18993

خسرو رشید؛ آرزو دلفان بیرانوند؛ کیمیا فتاحی؛ حسین مریانجیان


بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران

صفحه 299-304

10.22038/jfmh.2021.19012

آمنه کوهستانی؛ حمید اولیایی؛ زنیره سلیمی؛ رضا بیدکی؛ مهدی غضنفری نصرآباد