دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

2. رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

صفحه 125-134

محمدزمان کامکار؛ زنیره سلیمی؛ سامان قربانی کوهی خیلی؛ نجمه شاهینی


3. بررسی عوامل موثر بر خودکشی

صفحه 135-145

خسرو رشید؛ مائده عطایی


7. بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان

صفحه 180-188

رضا شم ابادی؛ سارا رایینی؛ مهدیه فرامرزی مقدم؛ زهراسادات خورشید عرب


گزارش کوتاه

8. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

صفحه 189-194

پویا صیدی چگینی؛ افسانه بیرانوند؛ حمیدرضا فریدونی؛ محمد غلامی