دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

صفحه 91-97

10.22038/jfmh.2021.18250

محمدزمان کامکار؛ زنیره سلیمی؛ سامان قربانی کوهی خیلی؛ نجمه شاهینی


بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان

صفحه 141-147

10.22038/jfmh.2021.18315

رضا شم ابادی؛ سارا رایینی؛ مهدیه فرامرزی مقدم؛ زهراسادات خورشید عرب


گزارش کوتاه

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

صفحه 149-153

10.22038/jfmh.2021.18319

پویا صیدی چگینی؛ افسانه بیرانوند؛ حمیدرضا فریدونی؛ محمد غلامی