دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

صفحه 91-97

10.22038/jfmh.2021.18250

Mohammadzaman Kamkar؛ Zanireh Salimi؛ Saman Ghorbani Koohi Kheili؛ Najmeh Shahini