دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1400 

مقاله پژوهشی

2. رابطه بین کیفیت خواب و کیفیت زندگی در پرستاران

صفحه 91-97

محمدزمان کامکار؛ زنیره سلیمی؛ سامان قربانی کوهی خیلی؛ نجمه شاهینی


7. بررسی رابطه میان عوامل شخصیتی و میزان استفاده از گوشی هوشمند در دانشجویان

صفحه 141-147

رضا شم ابادی؛ سارا رایینی؛ مهدیه فرامرزی مقدم؛ زهراسادات خورشید عرب


گزارش کوتاه

8. بررسی ارتباط بین هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران

صفحه 149-153

پویا صیدی چگینی؛ افسانه بیرانوند؛ حمیدرضا فریدونی؛ محمد غلامی