بررسی عوامل مرتبط با روش های خودکشی و اقدام به خودکشی در یزد، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Medical student. Department of Psychiatry, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran

2 Assistant professor of legal medicine. Department of Toxicology and Legal Medicine, Islamic Azad University, Ali-Ibne-Abitaleb Unit, Yazd, Iran

3 اAssistant professor of psychiatry. Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Professor of psychiatry. Research Center of Addiction and Behavioral Sciences, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

5 Assistant professor of legal medicine. Legal medicine Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

مقدمه: خودکشی یکی از نگرانی های بهداشتی جهانی است و شیوع آن در بیشتر کشورها از جمله ایران رو به افزایش است. افزایش میزان خودکشی علی رغم برنامه های پیشگیری از خودکشی، نیاز به ارزیابی عوامل موثر در اقدام به خودکشی را نشان می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل خطر مختلف و روش های خودکشی در شهرستان یزد انجام شد.
روش  کار: این مطالعه مقطعی از خرداد ماه 1397 تا خرداد ماه 1398 در بیمارستانهای آموزشی و پزشکی قانونی شهرستان یزد انجام شده و افرادی که خودکشی داشته اند وارد مطالعه شدند. سوابق پزشکی این افراد، بررسی شده و رابطه بین روش خودکشی و عواملی همچون سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، اعتیاد، محل زندگی، سابقه بیماریهای روان پزشکی، سابقه خودکشی در خود و یا خانواده، زمان و فصل خودکشی ارزیابی شد.
یافته ها: دراین بررسی تعداد 60 نفر با میانگین سنی 37.43 سال وارد مطالعه شدند که اکثر آنها زن بودند (68.3 درصد). اکثر افراد سابقه اقدام به خودکشی (54.5 درصد) داشته و بیشتر خودکشی ها در طول شب (42.4 درصد) رخ داده است. علاوه بر این، بیشتر خودکشی ها در تابستان (46.7٪) اتفاق افتاده و حلق آویز شدن (55٪) شایعترین نوع اقدام به خودکشی بوده است. تنها جنسیت با روش خودکشی ارتباط معنی داری داشت (P=0.001).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که بیشتر موارد خودکشی، توسط زنان صورت گرفته و خودآویختگی متداول ترین روش خودکشی است. جنسیت تنها عامل مرتبط با روش خودکشی بود.

کلیدواژه‌ها


1. Naghavi M. Global, regional, and national burden of suicide mortality 1990 to 2016: systematic analysis for the
global burden of disease study 2016. BMJ 2019; 364: l94.
2. Mirhashemi S, Motamedi MHK, Mirhashemi AH, Taghipour H, Danial Z. Suicide in Iran. The Lancet 2016;
387(10013): 29.
3. Shirazi H, Hosseini M, Zoladl M, Malekzadeh M, Momeninejad M, Noorian K, et al. Suicide in the Islamic
Republic of Iran: an integrated analysis from 1981 to 2007. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal 2012; 18(6):
607-13.
4. Nazarzadeh M, Bidel Z, Ayubi E, Asadollahi K, Carson KV, Sayehmiri K. Determination of the social related
factors of suicide in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2013; 13(1): 1-9.
5. Mahdavi SA, Rezaeian S, Rostami M. Profile of fatal suicide in Iran: A report from the Iranian forensic medicine
between 2016 and 2018. Acta Medica Iranica 2020; 58(10): 508-12.
6. Mohammadi AA, Karoobi M, Erfani A, Shahriarirad R, Ranjbar K, Zardosht M, et al. Suicide by self-immolation
in southern Iran: an epidemiological study. BMC Public Health 2020; 20(1): 1646.
7. Zamani M, Zamani V. Suicidal behavior in Iran: what should be done? J Relig Health 2020; 59(1): 503-4.
8. Khosravi S, Jalali A, Jalali R, Salari N, Alikhani M. Personality traits, psychological needs, and social support
among suicide attempters. Omega (Westport) 2020: 0030222820921017.
9. Razai D, Ghadirzadeh MR, Mahdavi SA, Hasani J, Hashemi Nazari SS. The suicide rate in the elderly population
of iran between 2008 and 2014. J Res Health Sci 2020; 20(1): e00471.
10. Farahbakhsh M, Fakhari A, Davtalab Esmaeili E, Azizi H, Mizapour M, Asl RahimiL V, et al. The role and
comparison of stressful life events in suicide and suicide attempt: a descriptive-analytical study. Iran J Psychiatry
Behav Sci 2020; 14(2): e96051.
11. Teo DCL, Duchonova K, Kariman S, Ng J. Religion, spirituality, belief systems and suicide. Suicide by selfimmolation. United Kingdom:Springer; 2021: 183-200.
12. Balvardi M, Imani-Goghary Z, Babaee K, Izadabadi Z. Suicide and attempted suicide epidemiology in sirjan in
2018. Int J High Risk Behav Addict 2021; 10(2): e108648.
13. Bazrafshan M-R, Delam H. The factors influencing suicide attempts among adolescents: A review article.
J Health Sci Surveill Syst 2020; 8(1): 10-15.
14. Rezaeian M, Khan MM. Suicide prevention in the Eastern Mediterranean region. Crisis 2020; 41(S1): S72.
15. Sharif Nia H, Heidari M, Naghavi N, Lehto RH, Haghdoost AA, Jafari-Koulaee A, et al. Age changes and suicidal
activity in iran over the past decade: a systematic review and meta-analysis. Omega (Westport) 2020:
30222820966934.
16. Hajebi A, Ahmadzad-Asl M, Davoudi F, Ghayyomi R. Trend of suicide in iran during 2009 to 2012:
epidemiological evidences from national suicide registration. Iran J Psychiatry Behav Sci 2016; 10(4): e4398.
17. Vijayuakumar L, Pirkis J, Huong TT, Yip P, Seneviratne RDA, Hendin H. Socio-economic, cultural and
religious factors affecting suicide prevention in Asia. In: Hendin H, Phillips MR, Vijayakumar L, Pirkis J, Wang H,
Yip P, et al. (editors). Suicide and suicide prevention in Asia. Geneva, Switzerland: World Health Organization: 19-
29.
18. Daliri S, Rostami C, Sayehmiri K, Karimi A, Delpisheh A. [Causes and attempts methods of suicide in the iranian
pepole during 2001-2014: a systematic review and meta-analysis study]. Koomesh 2018; 20(3): 417-24. (Persian)
19. Razaeian M, Sharifirad G. [Case fatality rates of different suicide methods within Ilam province of Iran]. Journal
of education and health promotion 2012; 1: 44. (Persian)
20. Shojaei A, Moradi S, Alaeddini F, Khodadoost M, Barzegar A, Khademi A. Association between suicide method,
and gender, age, and education level in Iran over 2006-2010. Asia Pac Psychiatry 2014; 6(1): 18-22.
21. Tsirigotis K, Gruszczynski W, Tsirigotis M. Gender differentiation in methods of suicide attempts. Med Sci Monit
2011; 17(8): Ph65-70.
22. Freeman A, Mergl R, Kohls E, Székely A, Gusmao R, Arensman E, et al. A cross-national study on gender
differences in suicide intent. BMC Psychiatry 2017; 17(1): 234.