روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه آموزشی روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه آموزشی روان شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ذهنی سازی نوعی از شناخت اجتماعی است که توسط آن توانایی درک و تفسیر رفتار خود و دیگران مشخص می‏شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس ذهنی سازی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.
روش کار: در این مطالعه از میان دانشجویان مشغول به تحصیل در سال 1398 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 176 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و مقیاس ذهنی سازی را تکمیل نمودند. پس از بررسی روایی محتوایی مقیاس ذهنی سازی، از همبستگی نمره‏ها با نمره کل و همبستگی خرده مقیاس‏ها استفاده شد. برای تعیین ساختار عاملی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. روایی همگرا برای بررسی رابطه ذهنی سازی و همدلی بود. برای تعیین همسانی درونی، از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب تنصیفی و روش بازآزمایی استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده تایید روایی محتوایی، روایی همگرایی بین همدلی و ذهنی سازی معنی دار بود. همبستگی گویه‏ها با نمره کل بین 12/0 تا 49/0 و معنی دار بود (001/0>P). نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مقیاس را 3 عاملی و واریانس کل سوالات را 38/34 تبیین نمود. ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی بازآزمایی و ضریب پایایی تنصیفی به ترتیب 63/0، 36/0 و 66/0 به دست آمد.
نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، مقیاس ذهنی سازی ابزاری با روایی و پایایی مناسب برای سنجش ذهنی سازی می ‏باشد.

کلیدواژه‌ها