مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان دچار افسردگی و تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ،بجنورد، ایران

2 گروه روان شناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی ، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر سازگاری اجتماعی زنان متاهل دچار افسردگی و تعارضات زناشویی انجام گردید.
روش کار: جامعه آماری شامل زنان متاهل دچار افسردگی و تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر مشهد در نیمسال دوم 1399 بود که با نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه آزمون و گروه شاهد قرار گرفتند. مداخله به صورت گروهی در 8 جلسه آموزشی 90 دقیقه­ای برای گروه­های آزمون اجرا گردید و گروه شاهد مداخله­ای دریافت نکردند. هر چهار گروه قبل مداخله، پایان مداخله و 30 روز پس از مداخله به پرسشنامه سنجش بل فرم بزرگسال (سازگاری اجتماعی) پاسخ دادند. داده­ها با تحلیل کوواریانس تک­متغیری و آنالیز واریانس برای اندازه‌های تکراری تحلیل شدند.
یافته ها: بین میانگین پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری سازگاری اجتماعی در گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان متمرکز بر شفقت، پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت و شاهد، تفاوت معناداری وجود داشت ( 001/0=P). همچنین بین سازگاری اجتماعی در مرحله پس­آزمون گروه­های مذکور، اختلاف معنی‌داری وجود داشت  و گروه پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، تفاوت بیشتری نشان داد.
نتیجه­گیری: درمانهای مبتنی بر پذیرش و تعهد و متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت، بر سازگاری اجتماعی موثر هستند و تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد غنی شده با شفقت برسازگاری اجتماعی، بیشتر است.

کلیدواژه‌ها