مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

3 دانشیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران دانشیار، گروه روان شناسی، واحد تربت جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت جام، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به تأثیر واژینیسموس بر رضایت جنسی و استفاده از درمان‌های مؤثر، پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و آموزش درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی زنان مبتلا به اختلال واژینیسموس پرداخت.
روش‌ کار: در پژوهش حاضر، چهل و پنج زن مبتلا به واژینیسموس مراجعه کننده به کلینیک مشاوره جنسی رهیاب مشهد از مهر تا آبان 1397 به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی در سه گروه شاهد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی- رفتاری تقسیم شدند. سپس تمامی شرکت کنندگان قبل و بعد از مداخله پرسشنامه رضایت جنسی (SSQ) را تکمیل کردند. گروه های آزمون به مدت 8 جلسه دو ساعته در هفته تحت درمان قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی، تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره  تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت زناشویی در تمامی ابعاد نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تأثیر بیشتری بر ابعاد رضایت جنسی دارد. همچنین، نتایج نشان داد که هر دو روش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر رضایت جنسی تأثیر دارند.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌نظر می‌رسد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به درمان شناختی-رفتاری تأثیر بیشتری بر رضایت جنسی دارد و استفاده از آن در کلینیک‌های روان‌شناسی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها